Categories Miasto

„Czyste Powietrze 2.0” – nowa odsłona programu

„Czyste Powietrze” jest pierwszym ogólnopolskim programem dopłat do wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych. Jego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

Począwszy od 15 maja 2020 r. obowiązuje nowa wersja programu, która jest efektem analiz dotychczasowego wdrażania programu i wynika z potrzeby przyspieszenia tempa jego realizacji. Chcąc uprościć program sporo uwagi poświęcono m.in. zmianie formularza wniosku o dofinansowanie, tak aby jego wypełnienie zajmowało możliwie najmniej czasu i wymagało złożenia jedynie niezbędnych załączników.

Przypominamy, że począwszy od listopada 2019 r. w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka mieszkańcy, których budynek jest położony w granicy miasta mają możliwość uzyskania szczegółowych informacji dotyczących ubiegania się o dofinansowanie na realizację prac, które pozwolą oszczędzić na wydatkach związanych z ogrzewaniem, jak również przyczynią się do ochrony środowiska naturalnego.

Do najważniejszych zmian jakie zostały wprowadzone można zaliczyć:

• skrócenie czasu rozpatrywania wniosku o udzielenie dofinansowania do 30 dni od daty wpływu wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (WFOŚiGW w Łodzi),

• uproszczenie kryteriów dochodowych, w ramach których funkcjonują dwie grupy: podstawowy lub podwyższony poziom dofinansowania,

• uproszczenie wniosku, bazując w dużej mierze na oświadczeniach osoby go składającej – istnieje również możliwość jego złożenia w systemie gov.pl,

• wyłączenie z możliwości finansowania przedsięwzięcia w budynkach nowobudowanych,

• możliwość uzyskania dotacji na montaż instalacji fotowoltaicznej, co stanowi pewno rodzaju powiązanie z programem „Mój Prąd” (nie ma konieczności składania dwóch odrębnych wniosków),

• bonus za niskoemisyjność i montaż odnawialnych źródeł energii w postaci możliwości uzyskania wyższej kwoty dofinansowania,

• możliwość przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych również dla osób, które wymieniły już źródło ciepła, a ich budynek jest sprzed 2014 r.,

• brak możliwości uzyskania pożyczki z WFOŚiGW, włączony będzie sektor bankowy jako finansowanie uzupełniające i pomostowe.

Do kogo skierowana jest nowa wersja programu?

Od 15.05.2020 r. istnieje możliwość składania wniosków o udzielenie dofinansowania tylko w ramach podstawowego poziomu. Z tego poziomu dofinansowania mogą skorzystać osoby fizyczne będące właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą o dochodzie rocznym stanowiącym podstawę opodatkowania nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł. O możliwości składania wniosków dotyczących udzielenia dofinansowania w ramach podwyższonego poziomu będziemy informować w późniejszym terminie, po wprowadzeniu zmian legislacyjnych umożliwiających gminom wydawanie zaświadczeń o dochodach.

Ważna zmiana w programie dotyczy również możliwości ubiegania się o udzielenie dofinansowania na zadania, które są w trakcie realizacji lub zostały zakończone.

Jednak w tym przypadku należy spełnić następujące warunki:

a. rozpoczęcie przedsięwzięcia rozumiane jest, jako poniesienie pierwszego kosztu (data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) i może nastąpić nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż 15.05.2020 r.

b. możliwość finansowania zakończonego przedsięwzięcia (data wystawienia ostatniej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego lub innego dokumentu potwierdzającego wykonanie prac), pod warunkiem, że prace nie zostały rozpoczęte wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż przed datą wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie tj. 15.05.2020 r.

Gdzie można składać wnioski?

Wnioski o udzielenie dofinansowania można składać:

– za pośrednictwem Portalu Beneficjenta udostępnionego na stronie WFOŚiGW w Łodzi,

– poprzez serwis gov.pl (planowana jest aktywacja tej usługi na przełomie maja/czerwca 2020 r.),

– bezpośrednio w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,

– mieszkańcy miasta Rawa Mazowiecka, których budynek znajduje się w granicach miasta mogą również uzyskać niezbędne informacje, jak również pomoc przy wypełnianiu wniosku w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka, Pl. Piłsudskiego 4, pok. nr 9 i 21 w godzinach pracy urzędu.

Wnioski mieszkańców złożone przed 15.05.2020 r. będą rozpatrywane na dotychczasowych zasadach obowiązujących przed wejściem w życie nowej wersji programu. Jeżeli Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie przed dniem 15.05.2020 r., ale nie zawarł umowy o dofinansowanie może wycofać wniosek i złożyć go ponownie na zmienionych warunkach Programu, z zastrzeżeniem spełnienia wymogów dotyczących terminu rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia wskazanych powyżej.

Więcej informacji na stronach: https://czystepowietrze.gov.pl/, www.wfosigw.lodz.pl oraz www.rewitalizacja.rawamazowiecka.pl. Docelowo zostanie również stworzona platforma internetowa z informacjami na temat kwalifikujących się urządzeń, materiałów i usług (w tym charakterystyk technicznych), które będą finansowane w ramach Programu.

Wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem i mieć oszczędności w naszych budżetach domowych z tytułu mniejszych rachunków za ogrzewanie. Zachęcamy do skorzystania z Programu „Czyste powietrze”.

*Materiał powstał przy współpracy z Urzędem Miasta Rawa Mazowiecka.

Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author