Categories Miasto

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. 2018 r. poz. 1716 i poz. 2540) z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się w prawo własności tych gruntów.

Grunty zabudowane na cele mieszkaniowe to nieruchomości zabudowane wyłącznie budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi.

Potwierdzeniem przekształcenia jest zaświadczenie wydawane z urzędu przez burmistrza miasta (w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia) lub na wniosek (w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku w przypadku uzasadnienia: potrzebą dokonania czynności prawnej mającej za przedmiot lokal albo potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu). Za zaświadczenie wydane na wniosek pobierana będzie opłata skarbowa w wysokości 50 zł.

W zaświadczeniu zostanie umieszczona informacja o obowiązku wnoszenia, wysokości i okresie wnoszenia opłaty przekształceniowej. Opłata ta jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, obowiązującej w dniu przekształcenia. Opłata przekształceniowa należna za 2019 r. płatna będzie w terminie do dnia 29 lutego 2020 r. Kolejne opłaty (od 2020 r.) płatne będą do 31 marca każdego roku, przez okres 20 lat (do 31 marca 2038 r.).

Zaświadczenie wydane z urzędu zostanie doręczone dotychczasowym użytkownikom wieczystym na adresy wskazane w ewidencji gruntów i budynków lub inne adresy, na które przed dniem przekształcenia doręczano korespondencje dotyczącą użytkowania wieczystego. Zaświadczenie zostanie również przekazane do sądu wieczysto-księgowego, który z urzędu dokona wpisu prawa własności oraz roszczenia o opłatę w odniesieniu do każdoczesnego właściciela nieruchomości.

Właściciel gruntu w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty może zgłosić burmistrzowi Miasta (na piśmie) zamiar jednorazowego wniesienia opłaty pozostającej do spłaty (opłata jednorazowa). W ciągu 14 dni od daty takiego zgłoszenia burmistrz poinformuje właściciela o wysokości opłaty jednorazowej.

Zaleca się wstrzymanie z wpłatą opłaty rocznej za rok 2019, a także ze zgłoszeniem zamiaru uiszczenia opłaty jednorazowej do czasu otrzymania zaświadczenia.

Po wniesieniu wszystkich opłat lub opłaty jednorazowej Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka wyda z urzędu, w terminie 30 dni od dnia wniesienia opłat lub opłaty jednorazowej, zaświadczenie, które będzie stanowiło podstawę do wykreślenia z działu III księgi wieczystej roszczenia. Wniosek o wykreślenie roszczenia z kw należy złożyć do sądu wieczysto-księgowego i będzie on podlegał opłacie – 250 zł w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej lub 75 zł w pozostałych przypadkach.
Obecnie trwają prace nad przygotowaniem zaświadczeń potwierdzających przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność. Zaświadczenia z urzędu będą wydawane sukcesywnie, najprawdopodobniej od końca lutego br. W przypadku potrzeby wcześniejszego uzyskania zaświadczenia, można składać wniosek o jego wydanie, którego druk dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka (www.rawamazowiecka.pl => Urząd Miasta => Wydział Gospodarki Terenami => Gospodarka nieruchomościami – aktualności). Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 50 zł.
Warto podkreślić, że zaświadczenie o przekształceniu nie jest konieczne przy sprzedaży lub kupnie nieruchomości.

Należy również pamiętać, że opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości nieobjętych przekształceniem w myśl ww. ustawy jest płatna do 31 marca 2019 r., bez dodatkowego powiadomienia.

Dodatkowych informacji w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego we własność udziela Wydział Gospodarki Terenami Urzędu Miasta, Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 4, pokój nr 8, tel. 46 814-40-80.

Tekst: M. Bernacik, fot. D. Bógdał

*Materiał powstał przy współpracy z Urzędem Miasta Rawa Mazowiecka.

Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author