Ogłoszenia Rawa gazeta Głos Rawy kocham Rawę
Categories Miasto

Konferencja NFOŚiGW. Strategia rozwoju elektromobilności i „Mój prąd”

30 września w Miejskim Domu Kultury odbyła się konferencja informacyjna zorganizowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Spotkanie dotyczyło finansowania przedsięwzięć dla jednostek samorządu terytorialnego i osób indywidualnych ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Łodzi. Pracownicy NFOŚiGW przedstawili następujące programy: Energia Plus, Ciepłownictwo Powiatowe, Agroenergia, Polska Geotermia Plus oraz Mój Prąd.

Spotkanie było także okazją do podpisania z kilkoma jednostkami samorządu terytorialnego umów na dofinansowanie. Jedną z podpisanych umów było dofinansowanie zadania polegającego na przygotowaniu dokumentu pn. „Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Rawa Mazowiecka do roku 2030″ w ramach Programu priorytetowego NFOŚiGW GEPARD II – transport niskoemisyjny Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności. Podpisali ją w imieniu NFOŚiGW Zastępca Prezesa Zarządu Artur Michalski, a w imieniu Miasta Burmistrz Piotr Irla. Kwota dotacji wynosi 50 000,00 złotych. Celem wymienionego dokumentu jest oszacowanie możliwości przyszłych działań i inwestycji wpisujących się w dziedzinę elektromobilności, w tym stworzenie systemu ciągów pieszo-rowerowych oraz ścieżek rowerowych.

Program „Mój Prąd” – dofinansowanie fotowoltaiki

Jednym z programów szeroko omawianych na konferencji był program „Mój Prąd”.

Program dofinansowania instalacji fotowoltaicznych w Polsce „Mój Prąd” został przygotowany przez Ministerstwo Energii we współpracy z Ministerstwem Środowiska i będzie realizowany w latach 2019-2025. Głównym celem programu jest zwiększenie produkcji energii z mikroźródeł fotowoltaicznych, a jego budżet wynosi 1 mld złotych. Program jest skierowany do gospodarstw domowych. Dofinansowanie obejmuje 50% kosztów instalacji i wynosi nie więcej niż 5 tys. zł.

Wnioski w ramach pierwszego naboru należy składać w terminie od 30.08.2019 r. do 20.12.2019 r. lub do wyczerpania alokacji środków. Kolejny nabór jest planowany od początku 2020 roku. Nabór jest prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i odbywa się w trybie konkursowym. Terminy, sposób składania i rozpatrywania wniosków określone są w ogłoszeniu o konkursie i w regulaminie konkursu. Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane w formie papierowej. Można je złożyć osobiście w NFOŚiGW albo przesłać pocztą lub kurierem. Wniosek złożony przez wnioskodawcę, po zatwierdzeniu, staje się umową o dofinansowanie oraz wnioskiem o płatność. Do wniosku o dofinansowanie należy załączyć:

– fakturę na zakup i montaż instalacji PV,

– dowód zapłaty faktury,

– dokument potwierdzający instalację licznika dwukierunkowego wraz z danymi identyfikacyjnymi umowy kompleksowej (wzór dokumentu na stronach NFOŚiGW).

Beneficjentem programu jest osoba fizyczna wytwarzająca energię elektryczną na własne potrzeby, która ma zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. Dofinansowanie dotyczy zakupu i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych. Instalacja PV obejmuje panele fotowoltaiczne z niezbędnym oprzyrządowaniem. Dofinansowanie może być udzielone jedynie na urządzenia nowe, czyli wyprodukowane nie wcześniej niż 24 miesiące przed instalacją. Projekt nie może też dotyczyć wzrostu mocy już wcześniej zainstalowanej instalacji PV. Przedsięwzięcie nie może zostać zakończone przed ogłoszeniem naboru, natomiast musi być zakończone na moment składania wniosku o dofinansowanie. Zakup i montaż instalacji PV, podpisanie umowy dwustronnej z dystrybutorem energii i zainstalowanie licznika dwukierunkowego jest równoznaczne z zakończeniem inwestycji. Wnioski mogą być składane po zakończeniu inwestycji.

Wysokość dofinansowania w formie bezzwrotnej wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaicznej (PV), nie więcej niż 5 tys. zł. Kosztami kwalifikowanymi są koszty zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej. Kwalifikacja kosztów od dnia 23.07.2019 r., przy czym datą poniesienia wydatku jest data opłacenia faktury. Jeżeli wnioskodawca otrzymał dofinansowanie lub jest w trakcie realizacji inwestycji fotowoltaicznej w ramach innego programu, nie może ubiegać się o ponowne wsparcie w ramach programu „Mój Prąd”.

Nie przewiduje się stosowania zabezpieczeń udzielonego dofinansowania.

Beneficjent jest natomiast zobowiązany do:

– wyrażenia zgody na przetwarzanie i opublikowanie swoich danych osobowych,

– wyrażenia zgody na ewentualne przeprowadzenie kontroli instalacji w okresie 3 lat od dnia wypłaty dofinansowania,

– eksploatacji instalacji (we wskazanej we wniosku lokalizacji) przez co najmniej 3 lata od dnia wypłaty dofinansowania

Informacji o nowym programie „Mój Prąd” udzielają doradcy z Wydziału Projektu Doradztwa Energetycznego NFOŚiGW pod adresem: https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/. Informacje o programie oraz dokumenty są dostępne na stronie internetowej poświęconej rewitalizacji miasta Rawa Mazowiecka pod adresem www.rewitalizacja.rawamazowiecka.pl w zakładce „Mój Prąd”. Wniosek wraz załącznikami można odebrać przy biurze podawczym Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka przy Pl. Piłsudskiego 5.

*Materiał powstał przy współpracy z Urzędem Miasta Rawa Mazowiecka.

Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author