Categories Miasto

Burmistrz Piotr Irla: Ciągłość władzy w kontekście rewitalizacji

W dotychczasowych moich comiesięcznych felietonach starałem się przedstawić Państwu krótką informację o tym co dzieje się w Rawie, o moich decyzjach, albo mój punkt widzenia na niektóre aktualnie nurtujące nas tematy. Przy tym starałem się nie obrażać nikogo, a raczej wskazywać pozytywne efekty działań. Nigdy nie wchodziłem w polemikę z nikim. Przedstawiając fakty zostawiałem Państwu ocenę sytuacji.

Tej zasady trzymałem się i byłoby tak dalej, gdyby nie reakcja mojego poprzenika (Dariusza Misztala) na wywiad, którego udzieliłem do „KochamRawę.pl – Magazyn Opinii” dotyczący rewitalizacji, który został zamieszczony w majowym wydaniu gazety.

Tam na pytanie redaktora: „Dlaczego projekt budzący tyle pytań i kontrowersji jest realizowany i czy można go zmodyfikować?” odpowiedziałem: „Każdy projekt ma swoich zwolenników i przeciwników. Decyzja o rewitalizacji centrum miasta zapadła dawno temu, gdy burmistrzem był Eugeniusz Góraj. Kolejne lata to faza koncepcji, projektowania, konsultacji społecznych, uzgodnień i pozwoleń. Konsultacje społeczne nie cieszyły się zbyt dużym zainteresowaniem. Ostateczna decyzja dotycząca kształtu i zakresu rewitalizacji zapadła, gdy burmistrzem był Dariusz Misztal. Ja zajmuję się realizacją tych planów. Dzisiaj jesteśmy w fazie budowy i większe zmiany w projekcie są już niemożliwe. Czas na wprowadzanie zmian był na etapie konsultacji społecznych. To dobry przykład na to, żeby brać w nich aktywny udział. Ale pragnę wszystkich uspokoić, będzie ładnie!

Jakież było moje zdziwienie, gdy w reakcji na ten wywiad mój poprzednik odciął się od swoich decyzji i zażądał od redaktora naczelnego sprostowania, o treści “W toku mojej kadencji nie zapadły we wskazanym zakresie żadne ostateczne decyzje. Zakres koniecznych prac i przyjęte rozwiązania projektowe miały zostać finalnie sprecyzowane w projektach budowlanych i wykonawczych dotyczących przestrzeni publicznej. Rozpoczęcie projektowania tej przestrzeni miało nastąpić w końcu 2018 r. – już po upływie mojej kadencji. A zatem mój następca – burmistrz Piotr Irla miał pełną swobodę wyboru odnośnie wprowadzenia zmian do wstępnie zaakceptowanego programu (projektu) rewitalizacji centrum miasta.

Jakie są fakty (chronologia wydarzeń):

1) 1.08.2014. – Miasto Rawa Mazowiecka ogłasza konkurs urbanistyczno-architektoniczny pt.: “Koncepcja zagospodarowania rynku starego miasta oraz obszaru staromiejskiego w Rawie Mazowieckiej” (burmistrz E. Góraj);

2) 11.2014. – Rozstrzygnięcie konkursu i wyłonienie wykonawcy koncepcji – Arkon Atelier z Gdyni (burmistrz E. Góraj);

3) 22-29.02.2016. – konsultacje społeczne koncepcji pokonkursowej (burmistrz D. Misztal);

4) 21.04.2016. – sesja Rady Miasta Rawa Mazowiecka – zatwierdzenie koncepcji przez Radę Miasta (burmistrz D. Misztal);

5) 17.02.2017. – złożenie wniosku o dofinansowanie wraz z Programem funkcjonalno-użytkowym (burmistrz D. Misztal);

6) 1.08.2018. – zawarcie umowy z Arkon Atelier na wykonanie dokumentacji technicznej wg wcześniej zatwierdzonych założeń uwzględnionych w Programie funkcjonalno-użytkowym (burmistrz D. Misztal);

7) 27.08.2019, 04.10.2019, 2.01.2020. – wnioski o pozwolenie na budowę poszczególnych części przestrzeni (burmistrz P. Irla);

8) 19.09.2019., 02.12.2019., 24.01.2020. – pozwolenia na budowę poszczególnych części przestrzeni (burmistrz P. Irla);

9) 5.02.2020. wyłonienie wykonawcy i prace budowlane (burmistrz P. Irla).

Tu warto skupić się na punktach 4 oraz 5. Rada Miasta Rawa Mazowiecka na sesji 21.04.2016 r. zapoznała się z koncepcją pokonkursową zagospodarowania rynku starego miasta oraz obszaru staromiejskiego. W trakcie prezentacji szczegółowo omówiono rewitalizację Pl. Piłsudskiego, Pl. Wolności i ul. Wyszyńskiego. Wskazane zostało, że założeniem koncepcji jest ograniczenie przepustowości i zniechęcenie kierowców do wjeżdżania w głąb projektowanego terenu, przez co obszar ten stanie się otwarty i przyjazny dla pieszych. Cel ten miał zostać osiągnięty poprzez wprowadzenie jednokierunkowego ruchu pojazdów po zawężonych jezdniach.

Oświadczenie o akceptacji przedłożonej koncepcji zostało przyjęte większością głosów: 14 – za, 1- przeciw.

Założenia zatwierdzonej koncepcji zostały przeniesione do Programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) stanowiącego opis zadania oraz stawiane mu wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne. PFU stanowił podstawę do projektowania, a przede wszystkim był załącznikiem wniosku o dofinansowanie z Unii Europejskiej złożonego 17.02.2017 r.

Wielkie zdumienie wywarła na mnie informacja o skierowanym do redaktora żądaniu publikacji sprostowania, a jeszcze większe sama jego treść przesłana przez Dariusza Misztala. Było ono próbą zdystansowania się od wszelkich wiążących decyzji jakie za jego kadencji zapadały. Zastanawiam się, czy zostało ono zredagowane w wyniku wyrafinowania i przypodobania się oponentom rewitalizacji, czy może braku podstawowej wiedzy nad czym całą kadencję pracowali urzędnicy pod jego kierownictwem wraz z projektantami.

W moich wystąpieniach wymieniając nazwiska poprzednich burmistrzów w kontekście rewitalizacji zawsze miałem na celu docenienie ich roli w tym przedsięwzięciu i dziwi mnie nagłe odcięcie się Dariusza Misztala od koncepcji rewitalizacji w sytuacji pojawiania się kilku zdań krytycznych. Moje wypowiedzi nigdy nie miały na celu przerzucanie na kogokolwiek odpowiedzialności za podejmowane decyzje w tym zakresie, gdyż osobiście, jako członek komisji konkursowej oraz radny rady miasta brałem czynny udział w procesie decyzyjnym i miałem pośrednio wpływ na ostateczny kształt przebudowy centrum miasta. Teraz jako burmistrz realizuję to co zostało zaprojektowane, uzgodnione w konsultacjach oraz uzgodnione z różnymi organami administracji rządowej i samorządowej.

Dyskusja o jakichkolwiek istotnych zmianach w projekcie jest już bezprzedmiotowa, bo takie korekty wymagałyby kolejnych długotrwałych konsultacji, uzgodnień, zatwierdzeń, a to byłoby zagrożeniem dla terminowego zakończenia inwestycji i obarczone groźbą utraty dofinansowania.

Osobiście jestem przekonany, że rewitalizacja w takiej formie ostatecznie zakończy się sukcesem, a wypracowane rozwiązania zostaną zaakceptowane przez rawian.

Piotr Irla
Burmistrz Rawy Mazowieckiej

 

*Materiał powstał przy współpracy z Urzędem Miasta Rawa Mazowiecka.

Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author