ubezpieczenia Rawa Mazowiecka Dorota Bakalarska
Categories Miasto

Dofinansowania na działania ekologiczne – złóż wniosek

Program „Moja Woda”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (WFOŚiGW), począwszy od 22.03.2021 r., rozpoczął drugi nabór wniosków o dofinansowanie dla zadań realizowanych w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda”. Wnioski w formie elektronicznej można składać do WFOŚiGW w Łodzi już tylko do 10 czerwca 2021 r. Przypominamy, że po złożeniu wniosku poprzez Portal Beneficjenta na stronie portal.wfosigw.lodz.pl. Wnioskodawca zobowiązany jest również do wydrukowania i dostarczenia podpisanego wniosku w postaci papierowej wraz z załącznikami do WFOŚiGW w Łodzi lub przesłania wniosku za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Wnioski w wersji papierowej będą przyjmowane do 12 lipca 2021 r.

Dofinansowanie w programie „Moja Woda” można otrzymać na zakup, montaż, budowę i uruchomienie instalacji pozwalających na zbieranie, retencjonowanie i wykorzystywanie wód opadowych oraz roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem. Koszty kwalifikowane w drugim naborze dotyczą instalacji:

• do zebrania wód opadowych (w tym roztopowych) z powierzchni nieprzepuszczalnych posesji,

• do retencjonowania wód opadowych (w tym roztopowych) w zbiornikach,

• do retencjonowania wód opadowych (w tym roztopowych) w gruncie,

• do retencjonowania wód opadowych (w tym roztopowych) na dachach,

• do wykorzystania retencjonowanych wód opadowych (w tym roztopowych).

Dofinansowanie w formie dotacji obejmuje nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, a maksymalna kwota dofinansowania to 5 000 zł na jedno przedsięwzięcie. Należy pamiętać, że minimalna kwota inwestycji to 2 tysiące zł, a minimalna, sumaryczna pojemność zbiornika/zbiorników, który będzie przedmiotem wniosku, to 2 metry³. Wnioski należy składać przed zakończeniem realizacji przedsięwzięcia.

Szczegółowe informacje wraz z niezbędną dokumentacją znajdują się na stronie internetowej WFOŚiGW w Łodzi www.wfosigw.lodz.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka www.rawamazowiecka.pl w zakładce Dla mieszkańca, Programy.

Program „Mój Prąd”

W III kwartale 2021 r. planowane jest także uruchomienie kolejnego naboru na realizację działań związanych z mikroinstalacjami fotowoltaicznymi w ramach programu priorytetowego „Mój Prąd”. Trzeci nabór planowany jest w okresie od 1 lipca do 20 grudnia 2021 r. lub do wyczerpania alokacji środków. Obecnie trwają prace koncepcyjne dotyczące np. możliwości rozszerzenia zakresu rzeczowego programu o dodatkowe elementy.

O środki będą mogły starać się osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby i mające zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. O dofinansowanie będą mogli ubiegać się również Wnioskodawcy, którzy spełnią dodatkowe warunki wskazane w programie, a jednocześnie ponieśli koszty kwalifikowalne po 31.01.2020 r., czyli przed ogłoszeniem trzeciego naboru. Finansowane będą projekty zakończone i podłączone do sieci OSD (Operator Systemu Dystrybucyjnego). O szczegółach będziemy Państwa informować po ogłoszeniu naboru przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Program priorytetowy „Czyste Powietrze”

W trosce o jakość powietrza, którym oddychamy został przygotowany program priorytetowy „Czyste Powietrze”. Program skupia się na wymianie starych pieców na paliwo stałe oraz na termomodernizacji budynków w celu efektywniejszego zarządzania energią i jest skierowany do właścicieli budynków jednorodzinnych. Od 18 listopada 2019 r. mieszkańcy miasta mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach przedmiotowego programu także w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka. Pracownicy urzędu obsługują właścicieli budynków jednorodzinnych, pod warunkiem, że budynek, którego dotyczy inwestycja, usytuowany jest w granicach administracyjnych miasta Rawa Mazowiecka.

21 października 2020 r. w programie „Czyste Powietrze” rozpoczął się nabór wniosków dla właścicieli/współwłaścicieli budynków jednorodzinnych z rodzin, w których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

• 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

• 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Wysokość tego dochodu, ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:

• przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia o wysokości dochodu – w przypadku żądania wydania zaświadczenia złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku,

• ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia o wysokości dochodu – w przypadku żądania wydania zaświadczenia złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.

Dla osób wnioskujących o wydanie zaświadczenia o wysokości dochodu i osiągających dochód z gospodarstwa rolnego, wydawanie zaświadczeń jest corocznie zawieszane w okresie od 1 sierpnia nie dłużej niż do 23 września każdego roku – do czasu przygotowania obwieszczenia prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych.

Zachęcamy Państwa do korzystania z programów. Przyczyniają się one do ochrony środowiska i jego zasobów.

*Materiał powstał przy współpracy z Urzędem Miasta Rawa Mazowiecka

Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author