Categories Miasto

Miasto ogłasza konkurs na najładniejszy ogródek

Burmistrz Miasta  Rawa Mazowiecka zaprasza do udziału w konkursie pn. „Rawa Mazowiecka  – Miastem Kwiatów i Zieleni”. Założeniem konkursu jest podniesienie estetyki naszego najbliższego otoczenia i miasta. Chodzi także o większe poczucie współodpowiedzialności za wygląd naszego miasta, właściwe zagospodarowanie i czystość otoczenia oraz pobudzenie aktywności i inicjatyw mieszkańców w zakresie dbałości o środowisko naturalne.

W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy domów jedno- i wielorodzinnych, zamieszkujących w granicach administracyjnych miasta Rawa Mazowiecka. Karty zgłoszeń do udziału w konkursie na: ogród, balkon lub ogród przyblokowy należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Miasta, Pl. Piłsudskiego 5, nadsyłać pocztą na adres: Urząd Miasta Rawa Mazowiecka, Plac Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka (z dopiskiem na kopercie: Konkurs – „Rawa Mazowiecka Miastem Kwiatów i Zieleni”) lub elektronicznie na adres e-mail um@rawamazowiecka.pl do dnia 15 czerwca 2022 r.

Komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka dokona oceny obiektów na podstawie dwukrotnych oględzin i wykona dokumentację fotograficzną  w terminach – do 15 lipca i do 15 września br. Komisja konkursowa dokona oceny wg. kryteriów wymienionych w pkt. VI regulaminu i wyłoni zwycięzców.

Uroczyste ogłoszenie wyników nastąpi  w listopadzie br. O dokładnym terminie podsumowania konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni listownie. Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody, wyróżnienia i dyplomy.

Zachęcamy do licznego udziału w konkursie.

Regulamin konkursu i wzór karty zgłoszeniowej znajdziecie na stronie miasta www.rawamazowiecka.pl

*Materiał powstał przy współpracy z Urzędem Miasta Rawa Mazowiecka

Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author