Categories Miasto

Nowa kwatera składowania odpadów ZGO Pukinin

O budowie kwatery składowania odpadów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Zakładzie ZGO Pukinin i cenach odpadów w Rawie rozmawiamy z Emilią Tulin, prezes ZGO Aquarium.

Prosimy opowiedzieć Czytelnikom o zrealizowanej właśnie przez spółkę ZGO Aquarium inwestycji.

Spółka ZGO Aquarium zrealizowała inwestycję pn. „Budowa kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Zakładzie ZGO Pukinin”. Łączny koszt inwestycji to 7.029.755,55 zł. Spółka otrzymała na ten cel dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie nisko oprocentowanej pożyczki (w wysokości 3 398 180,00 zł) oraz z częściowego umorzenia wcześniej zaciągniętych pożyczek (w wysokości 1 775 219,60 zł). Pozostałe koszty Spółka pokryła ze środków własnych. Inwestycja dotyczyła budowy kwatery składowania odpadów nr IX wraz z infrastrukturą techniczną obejmującą m.in. drogi technologiczne, zakryty podziemny zbiornik odcieków, plac magazynowy, rów opaskowy, studnie odgazowujące, odwodnienie terenu i system zraszania oraz instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem, a także zakup kompaktora do zagęszczania odpadów. Kwatera ma pojemność 247514 m3 i posiada sztuczną barierę geologiczną w postaci warstwy bentonitowo – gruntowej o grubości 0,5 m, izolację syntetyczną o gr. 2 mm, geowłókninę polipropylenową o gramaturze 800g/m2. Dodatkowo kwatera ma system drenażu wód odciekowych. Zgodnie z przyjętym kosztorysem inwestorskim Spółka szacowała wykonanie inwestycji na kwotę 7.701.761,00 zł netto. Budowa samego składowiska zgodnie z ofertą wykonawcy to kwota 5.507.555,55 zł netto. Czyli koszty są niższe niż zakładaliśmy i stanowią 71% planowanych wydatków. Wynikają one bezpośrednio z uwarunkowań rynku.

Dlaczego budowa kwatery trwa tak długo?

Proces inwestycyjny obejmujący budowę kwatery nr IX Spółka rozpoczęła w 2017 r. Natomiast w styczniu 2019 r. przyspieszyliśmy rozwój prac nad budową składowiska odpadów. Po rozstrzygnięciu przetargu we wrześniu 2019 r. przystąpiliśmy do budowy kwatery i zakończyliśmy prace budowlane 14.02.2020 r. ZGO AQUARIUM dołożyło wszelkich starań, aby zrealizować inwestycję, gdyż kończy się już pojemność eksploatowanej kwatery. Ten cel udało nam się osiągnąć pomimo opóźnień, które były zauważalne rok temu. Wykonaliśmy tę ciężką pracę dzięki współpracy z Urzędami oraz zaangażowaniu wszystkich pracowników naszej Spółki.

Jakiego typu śmieci trafiają do nowej kwatery?

Po uzyskaniu niezbędnej decyzji w sprawie pozwolenia zintegrowanego Spółka będzie mogła składować odpady powstające w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpady będące balastem pracy sortowni, których nie da się w żaden inny sposób zagospodarować. Ponadto do kwatery będą przyjmowane też odpady budowlane. W związku z licznymi problemami jakie występują w Polsce z zagospodarowaniem odpadów, odpady, które będą przyjmowane do Zakładu w pierwszej kolejności, będą pochodziły od mieszkańców miasta Rawa Mazowiecka i powiatu rawskiego.

Ile jest już takich kwater na składowisku i jak szybko się one zapełniają?

Na terenie Zakładu ZGO Pukinin łącznie jest 9 kwater odpadów. W zależności od rodzaju składowanych na nich odpadów, można je podzielić na 2 dwa rodzaje, tj. składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz składowiska odpadów azbestowych. Spółka posiada 5 kwater do składowania odpadów innych niż niebezpieczne z czego 3 kwatery (I, II, III) o łącznej powierzchni 2,16 ha są już zamknięte i zrekultywowane. Obecnie eksploatowana kwatera nr V będzie funkcjonowała do 15 kwietnia 2020 r., a nowo wybudowana kwatera będzie eksploatowana po 16 kwietnia 2020 r. Na 4 pozostałych kwaterach Spółka składuje odpady azbestowe o kodzie 17 06 05* (3 z tych kwater są już zamknięte i poddane rekultywacji (IV, VI, VII), zaś kwatera o nr VIII jest obecnie eksploatowana. Aby zapewnić ciągłość dostaw odpadów od mieszkańców naszego powiatu, opracowywana jest niezbędna dokumentacja na następne kwatery odpadów azbestowych. Przygotowanie dokumentacji jest etapem długoterminowym, dlatego też staramy się na bieżąco realizować planowane inwestycje.

Jeśli ta kwatera się zapełni, to czy są szanse rozbudowy wysypiska czy będzie ono musiało przestać funkcjonować?

Spółka planuje eksploatację składowiska na 8 lat. Mimo że to jeszcze dużo czasu, pracujemy już nad rozwiązaniami, aby rozbudowywać składowisko i utrzymać ciągłość dostaw odpadów odbieranych z naszego powiatu.

Czy śmieci zgromadzone w kwaterze są zabezpieczane? Czy okoliczni mieszkańcy mogą czuć się bezpiecznie?

Proces eksploatacji składowiska zachodzi w kontrolowanych warunkach. Po zamknięciu składowiska jeszcze przez co najmniej 30 lat prowadzony jest jego monitoring. Wody podziemne badane są na bieżąco przez 5 otworów piezometrycznych. Badania wykonuje akredytowane laboratorium. Prowadzony jest również monitoring hałasu w środowisku oraz badany jest stan zanieczyszczenia powietrza. Z przeprowadzonych analiz wynika, że nie ma żadnych przekroczeń norm. Sporadycznie występuje uciążliwość zapachowa, która każdego dnia jest nadzorowana i stosowane są zapobiegawczo środki antyodorowe. Dodatkowo składowisko prowadzone jest w sposób uporządkowany, systematycznie odpady są zagęszczane i przykrywane warstwą izolacyjną. Jako jedno z nielicznych składowisk prowadzimy na bieżąco rekultywację skarp kwatery, dzięki czemu poprawia się jej estetyka i zmniejsza się jej uciążliwość. W tym roku dodatkowo zakupiliśmy nowe urządzenie do mechanicznego rozprowadzania środków antyodorowych. Urządzenie będzie montowane na ładowarce, aby wykonywać opryski w miejscach trudno dostępnych.

Dlaczego mimo tego, że Rawa ma swoje wysypisko, to odbiór śmieci jest drogi?

ZGO AQUARIUM jako spółka miejska stara się bezwzględnie dbać o mieszkańców miasta Rawa Mazowiecka w zakresie ogólno rozumianej gospodarki odpadami. Prowadzimy zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych z terenu miasta oraz PSZOK. Zagospodarowanie odpadów powinno spełniać określone prawem zasady i wymagania. Musimy ciągle dostosowywać się do zmieniającego się prawa. Jest to proces nieprzerwany i kosztowny. Stawki przyjęte przez włodarzy miasta Rawa Mazowiecka w kwocie 12,50 zł miesięcznie od osoby za odbiór odpadów zbieranych w sposób selektywny oraz 25 zł miesięcznie od osoby za odbiór odpadów zbieranych w sposób nieselektywny nie stanowią wysokich cen. W tym miejscu należałoby szczególnie podkreślić, co wpływa na wzrost kosztów. Zakład, tak jak każda firma, ma swoje stałe koszty prowadzenia działalności. Od kilku lat na gospodarkę odpadami nakładane są przez państwo nowe podatki i wymagania, które wiążą się z wyższymi kosztami. Zwiększa się sukcesywnie opłata marszałkowska, którą składowiska muszą płacić na rzecz państwa – w 2017 r. wynosiła ok. 75 zł, a w 2020 r. wynosi już 270 zł za tonę odpadów. Ponadto ilość powstających na rynku odpadów w znacznym stopniu przewyższa wydajność działających instalacji. Pojawił się też problem z zagospodarowaniem odpadów selektywnych, brakuje w Polsce recyklerów, którzy mogą przetworzyć odpady selektywne na surowiec. Ciągłe zmiany legislacyjne nie ułatwiają również działalności, branża nie wie w którym kierunku powinna się rozwijać. Szacuje się, że w Polsce jest ok. 16 mln ton odpadów, a mamy możliwość zagospodarowania tylko 1 mln ton do odzysku energetycznego – to wciąż za mało, a obserwuje się tendencję wzrostową ilości odpadów. Na obecną chwilę miasto Rawa Mazowiecka ma jedną z najniższych w Polsce cen za odbiór odpadów.

 

Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author