Categories Miasto

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U z 2021 r., poz. 735) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.),

zawiadamia Strony

  •  o wszczęciu postępowania na wniosek Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka,
    Pl. Piłsudskiego 5, reprezentowanego przez Pełnomocnika Pana Tomasza Płonka firma ALFA PROJEKT ul. Strońska 4A/21, 50 – 540 Wrocław w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi w ramach inwestycji pod nazwą „Poprawa dostępności komunikacyjnej dla strefy przemysłowej „Mszczonowska” w Rawie Mazowieckiej”. Inwestycja realizowana będzie w Rawie Mazowieckiej, powiat rawski, województwo łódzkie;
  • o przekazaniu wniosku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawie Mazowieckiej, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Zarząd Zlewni w Łowiczu
    o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.
    Przedmiotowa inwestycja będzie wykonywana na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1363 ze zm.).

W związku z powyższym, zainteresowane Strony mogą zapoznać się z dokumentacją w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, pok. 18, w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8:00 do godz. 16:00, w środę w godz. od 8:00 do 17:00 i w piątek w godz. od 8:00 do godz. 15:00.

Niniejsze obwieszczenie udostępniono na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Rawie Mazowieckiej bip.rawamazowiecka.pl w dniu 20.01.2022 r. na okres 14 dni.

Piotr Irla
Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

Artykuł powstał przy współpracy z Urzędem Miasta Rawa Mazowiecka.

MATERIAŁ INFORMACYJNY URZĘDU MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author