Categories Miasto

Szkoła twórczych umysłów

Miasto Rawa Mazowiecka pozyskało środki na realizację projektu pt. „Szkoła twórczych umysłów” – rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w Szkole Podstawowej Nr 2 w Rawie Mazowieckie.

Jest to projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka Jakość Edukacji, Poddziałanie XI.1.2 Kształcenie Ogólne w ramach konkursu nr RPLD.11.01.02-IZ.00-10-001/18.

Zgodnie z umową podpisaną w dniu 13 marca 2019 r. pomiędzy Województwem Łódzkim, a Miastem Rawa Mazowiecka reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Pana Piotra Irlę wartość projektu wyniesie 1 141 339,02 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 1 051 339,02 zł.

Realizatorem projektu będzie Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej, a jego celem będzie wzrost jakości i atrakcyjności kształcenia po przez realizację zajęć dodatkowych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych i zaspokojenie specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów, wzrost kompetencji nauczycieli, a także doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt do technologii informacyjno – komunikacyjnych (TIK).

W projekcie przewidziano zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze i rozwijające kompetencje kluczowe niezbędne w przyszłości na rynku pracy, np. zajęcia z przedsiębiorczości, ale także koła zainteresowań mające na celu rozwijanie kompetencji matematyczno – przyrodniczych: koło młodych biologów, koło młodych chemików, koło młodych podróżników, czy też koło młodych inżynierów.

Będą się również odbywały zajęcie kształtujące i rozwijające kompetencje cyfrowe: koło informatyczne oraz warsztaty dla uczniów na temat bezpiecznego korzystania z Internetu. W ramach tego zadania zostaną zakupione pomoce dydaktycznych (sprzęt i urządzenia) z zakresu TIK, system zarządzania siecią – oprogramowanie do zarządzania i monitorowania siecią komputerową, mobilny sprzęt komputerowy, wielkoformatowe, niskoemisyjne, interaktywne urządzenia do projekcji obrazu i emisji dźwięku, system do zbierania i analizowania odpowiedzi. Odbędą się również szkolenia dla nauczycieli podnoszące ich kompetencje cyfrowe.

Projekt będzie promował indywidualne podejście do uczniów ze szczególnym uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (np. z uczniami niepełnosprawnymi). Będzie ich wspierał i będą do nich kierowane zajęcia z integracji sensorycznej, logopedyczne, psychoedukacyjne, będą również odbywały się zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla uczniów z opinią o dysleksji.

W ramach projektu, doposażone zostaną pracownie: językowa, matematyczno – przyrodnicza, przedsiębiorczości, informatyczna oraz do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zostanie przeprowadzony remont pracowni biologicznej wraz z jej doposażeniem w pomoce dydaktyczne.

Projekt da również możliwość rozwoju nauczycielom, którzy będą mogli wziąć udział
w szkoleniach z zakresu doskonalenia kompetencji cyfrowych (“TIK w szkole, czyli jak podnosić efektywność nauczania”; „Nowoczesna edukacja z tablicą interaktywną”, „Kompetencje informatyczne uczniów w świetle wymagań edukacyjnych i oczekiwań współczesnego świata”) oraz w studiach podyplomowych z zakresu logopedii i terapii pedagogicznej.

Dla uczniów spoza Rawy Mazowieckiej przewidujemy również uruchomienie dodatkowych odwozów po zajęciach do domu. Projekt będzie realizowany do 31 grudnia 2020 r.

fot. M. Wasiak.

*Materiał powstał przy współpracy z Urzędem Miasta Rawa Mazowiecka.

Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author