Categories Miasto

Zmiany w programie „Czyste Powietrze”

Od 15 lipca 2022 r. zmienił się program priorytetowy „Czyste Powietrze” poprzez wprowadzenie możliwości  prefinansowania przedsięwzięcia dla Beneficjentów części 2) i części 3) programu. W przypadku wnioskodawców uprawnionych do podwyższonego lub  najwyższego poziomu dofinansowania część kwoty z dotacji w formie zaliczki może zostać przekazana na konto wykonawcy prac przed zakończeniem przedsięwzięcia.

Warunki dotacji z prefinansowaniem są następujące:

 • możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie (faktury lub inne równoważne dokumenty księgowe już opłacone nie podlegają prefinansowaniu),
  • termin realizacji przedsięwzięcia, na które udzielona została dotacja z prefinansowaniem ustalony na 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie,
  • złożenie wniosku o dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem (tylko przez generator wniosków o dofinansowanie dostępny pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl),
  • konieczność załączenia do wniosku o dofinansowanie podpisanej umowy z wykonawcą na realizację określonego zakresu przedsięwzięcia z opcją prefinansowania. Przy czym, możliwe jest zawarcie nie więcej niż 3 umów z wykonawcami z opcją prefinansowania,
  • Środki prefinansowania zostaną wypłacone na rachunek wykonawcy w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy o dofinansowanie z Beneficjentem lecz nie wcześniej niż 14 dni przed datą rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy Beneficjenta z wykonawcą,
  • Pozostała część dotacji będzie wypłacona na podstawie przedstawionych dokumentów rozliczeniowych załączonych do wniosku o płatność zgodnie z zapisami programu w maksymalnie 3 częściach.

Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem można składać wyłącznie przez system Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD):
1. Wyłącznie w wersji elektronicznej, gdy wnioskodawca dysponuje podpisem elektronicznym (podpis kwalifikowany lub profil zaufany).
2. Również wersji papierowej z wymaganymi podpisami, w przypadku braku podpisu elektronicznego. Przy czym, wersję papierową wniosku o dofinasowanie można dostarczać:
a. za pośrednictwem gmin, które zawarły porozumienia w sprawie ustalenia zasad wspólnej realizacji programu priorytetowego „Czyste Powietrze” z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) lub
b. poprzez nadanie do właściwego WFOŚiGW w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (w latach 2016-2025 funkcję operatora wyznaczonego w rozumieniu tej ustawy pełni Poczta Polska S.A.) lub
c. bezpośrednio do właściwego WFOŚiGW obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny, którego dotyczy przedsięwzięcie ( w przypadku Rawy Mazowieckiej jest to WFOŚiGW w Łodzi).

Wnioski o dofinansowanie złożone przed wejściem w życie opisanej powyżej zmiany Programu rozpatrywane będą na zasadach obowiązujących na dzień złożenia wniosku. Nie jest możliwa korekta zmieniająca warunki dofinansowania na dotację z prefinansowaniem dotycząca wniosku o dofinansowanie złożonego przed dniem 15.07.2022 r. w ramach Części 2) albo Części 3) Programu. Jeżeli Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie przed dniem 15.07.2022 r., ale nie zawarł umowy o dofinansowanie, może wycofać wniosek i złożyć go ponownie na nowych warunkach Programu, z zastrzeżeniem spełnienia wymogów dotyczących terminu rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia wskazanych w Programie.

Od dnia 15.07.2022 r. do Programu wprowadzono także zmiany dotyczące wzrostu maksymalnych kwot dotacji dla przedsięwzięć realizowanych z uwzględnieniem prefinansowania przez beneficjentów Części 2)  i  Części 3) Programu. W przypadku Części 2) Programu:

 • maksymalnie do 47 000 zł w sytuacji, w której następuje wymiana źródło ciepła,
 • maksymalnie do 25 000 zł w sytuacji, w której nie wymienia się źródła ciepła.

W przypadku Części 3) Programu:

 • maksymalnie do 79 000 zł w sytuacji, w której następuje wymiana źródło ciepła,
 • maksymalnie do 40 000 zł w sytuacji, w której nie wymienia się źródła ciepła.

Przypominamy, że przedsięwzięcia realizowane w ramach Programu nie dotyczą budynków wielorodzinnych oraz budynków nowobudowanych, natomiast gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu “Czyste Powietrze” dla właścicieli domów jednorodzinnych usytuowanych w granicach miasta Rawa Mazowiecka mieści się  w pokoju nr 9 w budynku Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka przy Pl. Piłsudskiego 4. Szczegółowe informacje dotyczące składania i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie można znaleźć w Portalu Beneficjenta na stronie WFOŚiGW w Łodzi, na stronie www.rawamazowiecka.pl w zakładce Dla mieszkańca/Programy oraz pod numerem telefonu 46 814 23 39.

*MATERIAŁ POWSTAŁ PRZY WSPÓŁPRACY Z URZEDEM MIASTA W RAWIE MAZOWIECKIEJ. 

 

Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author