Categories Miasto

Wymiana kotłów w ramach unijnego dofinansowania – podsumowanie

Mając na uwadze stan powietrza w naszym mieście, Miasto aktywnie prowadzi działania mające na celu poprawę stanu środowiska naturalnego oraz obniżenie kosztów energii cieplnej. Jednym z możliwych rozwiązań jest wymiana źródła ciepła w gospodarstwach domowych na ekologiczne.

W październiku ubiegłego roku Miasto zaczęło rozważać przystąpienie do konkursu na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.4 – Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń ogłaszanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. W ramach konkursu nabór zaplanowano w terminie od 3 stycznia do 14 lutego 2020 r.
W środę, 23 października 2019 r. w Miejskim Domu Kultury odbyło się spotkanie dotyczące dofinansowania wymiany źródeł ciepła na bardziej ekologiczne. Spotkanie rozpoczął Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka Piotr Irla. Następnie przedstawiciel firmy współpracującej z Miastem przybliżył mieszkańcom zasady dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dotyczące zmniejszenia emisji zanieczyszczeń. Dla mieszkańców zostały także przygotowane deklaracje chęci uczestnictwa w przedsięwzięciu. Deklaracje były przyjmowane do 22 listopada 2019 r. Miały one odpowiedzieć na pytanie, czy budynki wskazane przez mieszkańców kwalifikują się do udziału w konkursie. Zebrane deklaracje zostały przekazane do oceny audytorom energetycznym. W jej wyniku określono, które budynki spełniają kryteria wymagane w konkursie. Wyniki ostatecznej weryfikacji przedstawiają się następująco:

Liczba osób zakwalifikowanych: 36

Liczba osób, których zakwalifikowanie nie jest pewne (50/50): 4

Liczba osób niezakwalifikowanych: 14.

Z osobami zakwalifikowanymi i osobami z grupy 50/50 przeprowadzono rozmowy telefoniczne, dotyczące dalszego etapu wnioskowania o dofinansowanie. W wyniku przeprowadzonych rozmów ustalono, że udział w przedsięwzięciu podtrzymuje tylko 28 osób. W związku ze zbyt małą liczbą chętnych Miasto podjęło decyzję o braku kontynuowania dalszych działań i wnioskowania o środki unijne w tym konkursie.

Niezależnie od wzmiankowanego konkursu, mieszkańcy miasta Rawa Mazowiecka mogą skorzystać z pomocy przy składaniu wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Mieszkańcom udostępniono stanowisko komputerowe, przy którym można wypełnić i wydrukować wniosek. Pracownicy Biura ds. Rewitalizacji pomagają także w wypełnieniu wniosku.

*Materiał powstał przy współpracy z Urzędem Miasta Rawa Mazowiecka.

Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author