Categories Miasto

Odpady komunalne – zasady selektywnej zbiórki odpadów w Rawie Mazowieckiej

Gospodarka odpadami komunalnymi należy do zadań własnych gminy. Pod pojęciem tym kryje się szereg czynności oraz działań mających na celu bezpieczne dla środowiska oraz zdrowia i życia ludzi i zwierząt postępowania z wytworzonymi odpadami komunalnymi. Obejmują one m.in. zbiórkę, transport, utylizację oraz unieszkodliwianie odpadów. Obowiązki te reguluje ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która była wielokrotnie nowelizowana, co skutkuje powiększającym się zakresem zadań dla władz samorządowych.

Miasto Rawa Mazowiecka już przed wprowadzeniem tzw. „rewolucji śmieciowej” (2012 r.) wprowadziło na terenie miasta program pilotażowy dotyczący selektywnej zbiórki odpadów na osiedlach wielorodzinnych. Natomiast nowy system zaczął w pełni obowiązywać od 1 lipca 2013 r. W tym okresie miasto podjęło szereg uchwał dostosowując je do obowiązujących przepisów prawa i wymogów ustawowych. Ostatnia zmiana w zakresie opłat za odbiór odpadów została uregulowana uchwałą, w wyniku której mieszkańcy od 1 sierpnia 2019 r. ponoszą opłatę – za selektywna zbiórkę odpadów w wysokości 12,50 zł/osoby, a za brak segregacji 25,00 zł.

Na terenie miasta obowiązuje system workowo-pojemnikowy do zbierania selektywnej zbiórki odpadów. Na nieruchomościach jednorodzinnych segregacja odbywa się w systemie workowym, natomiast na osiedlach wielorodzinnych segregowane odpady zbierane są w pojemnikach, w kolorystyce odpowiadającym kolorom worków.

Zasady selektywnej zbiórki odpadów

Wraz z początkiem 2020 roku zmieniły się zasady segregacji odpadów – od teraz mamy je dzielić na 5 frakcji. Osobne pojemniki będą miały: metale i tworzywa sztuczne, papier, szkło, bioodpady, odpady zmieszane.

O czym powinniśmy pamiętać, przed wrzuceniem odpadów do pojemników?

Opróżnij opakowanie z resztek żywności, odpady bio i szkło wyrzucaj bez worków, odkręć metalowe i plastikowe nakrętki (nie musisz zdzierać etykiet), zgnieć plastikowe butelki, puszki i kartony (zajmą mniej miejsca).

Jakie odpady należy wrzucać do poszczególnych pojemników?

Pojemnik na metale i tworzywa sztuczne

wrzucamy: foliowe torebki, kartoniki po mleku i napojach, plastikowe nakrętki, opakowania po jogurtach, plastikowe butelki po napojach, środkach czystości, kosmetykach, opakowania metalowe, puszki po napojach

nie wrzucamy: opakowań po aerozolach, opakowań zabrudzonych tłuszczem, pieluch, chusteczek, ręczników jednorazowych, ubrań i opakowań z tekstyliów.

Pojemnik na papier

wrzucamy: opakowania z papieru i tektury, makulaturę, ulotki, kartony, zeszyty, papier biurowy, gazety

nie wrzucamy: pieluch, chusteczek i ręczników jednorazowych, kartonów po mleku i napojach, tłustych opakowań po pizzy, brudnej lub mokrej makulatury.

Pojemnik na szkło

wrzucamy: puste szklane butelki po napojach i żywności, bez nakrętek i reklamówek, puste szklane słoiki, puste szklane butelki po kosmetykach

nie wrzucamy: reklamówek, w których były gromadzone odpady szklane, szkła okiennego, porcelany, ceramiki, kryształów, żyrandoli, żarówek lamp, reflektorów, izolatorów, zastawy stołowej, luster, szyb samochodowych

Pojemnik na bioodpady

wrzucamy: kuchenne resztki roślinne: obierki, skórki od warzyw i owoców, resztki pochodzenia roślinnego (np. fusy po kawie i herbacie), trawę, liście, drobne gałęzie

nie wrzucamy: zwierzęcych resztek kuchennych, skorupek od jajek, odpadów zmieszanych, kości i odchodów zwierzęcych, drewna, popiołu, żwiru, kamieni.

Pojemnik na odpady zmieszane

wrzucamy: zwierzęce odpady kuchenne: resztki mięsa, kości, skóry, skorupki od jajek, pieluszki jednorazowe, zanieczyszczony papier, ceramikę i tekstylia, odchody zwierzęce, popiół (zimny), zwykłe żarówki żarnikowe

nie wrzucamy: baterii, pozostałych żarówek i świetlówek, lamp neonowych fluorescencyjnych i rtęciowych, farb i resztek lakierów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Co z pozostałymi odpadami, które nie pasują do żadnego z 5 pojemników? Odpady problemowe, wielkogabarytowe (są również odbierane spod posesji zgodnie z harmonogramem), sprzęt RTV i AGD zawsze na pewno zostaną odebrane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który znajduje się na terenie Zakładu ZGO PUKININ.

Do Punktu mieszkańcy Rawy Mazowieckiej mogą bezpłatnie oddawać odpady selektywnie gromadzone w swoich gospodarstwach domowych m.in. przeterminowane leki (te możemy również zanieść do apteki, tam znajdują się odpowiednie pojemniki na leki) i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne itp. Wykaz odpadów, które są przyjmowane do punktu i ich ilości określono w „Zasadach przyjmowania odpadów do PSZOK”.

Odpady są przyjmowane od poniedziałku do piątku w godz. 7:00–18:00, a także w sobotę w godz. 7:00–15:00. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajduje się w ZGO PUKININ, Pukinin 140, 96-200 Rawa Mazowiecka, nr tel. 46 814 24 24. Więcej na www.zgoaquarium.pl

*Materiał powstał przy współpracy z Urzędem Miasta Rawa Mazowiecka.

Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author