Categories Miasto

Rawa Mazowiecka: Przebudowa ulicy Jana III Sobieskiego i remont ulicy Łowickiej

Przebudowa ul. Sobieskiego polegać będzie na wymianie spękanej nawierzchni, wykonaniu zatoki parkingowej, eliminacji zastoin wodnych poprzez budowę kanalizacji deszczowej, doświetleniu pasa drogowego poprzez przebudowę linii oświetlenia ulicznego oraz wykonania oznakowania poziomego i pionowego. Aktualny stan nawierzchni ul. Łowickiej wymaga natychmiastowego remontu. Remont ulicy Łowickiej będzie prowadzony na odcinku od wyniesionego przejścia dla pieszych do skrzyżowania […]

Czytaj więcej
Categories Miasto

Umocnienie brzegów zbiornika „Dolna” i zbiornika „Tatar” w Rawie Mazowieckiej

Przeprowadzone badania i ocena stanu technicznego zapory bocznej lewej zbiornika Dolna wykazały, że stan zapory jest nieodpowiedni i zagrażający bezpieczeństwu. Prowadzone są więc działania zmierzające do poprawy stanu zapory. Zbiornik „Dolna” –  rozpoczęto roboty przygotowawcze i rozbiórkowe. W wyniku prowadzonych prac nastąpi wzmocnienie gruntu w obrębie rurociągu napływowego w Małej Elektrowni Wodnej, prowadzone będą roboty […]

Czytaj więcej