Categories Miasto

Elektromobilność w Rawie Mazowieckiej

Elektromobilność to całokształt zagadnień związanych ze stosowaniem i użytkowaniem pojazdów z napędem elektrycznym.

Pojęcie to odnosi się zarówno do kwestii technicznych i technologicznych, infrastruktury ładowania, jak i kwestii społecznych, gospodarczych i prawnych związanych z projektowaniem, produkcją, nabywaniem i używaniem pojazdów elektrycznych. Elektromobilność jest jednym z działań służących podnoszeniu jakości życia. Rozwój elektromobilności stanowi szansę na poprawę jakości powietrza, a także na dynamiczny rozwój wielu sektorów przemysłu niskoemisyjnego w Polsce.
30 września 2019 r. Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka Piotr Irla oraz Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW Artur Michalski podpisali umowę na dofinansowanie zadania polegającego na przygotowaniu dokumentu pn. „Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Rawa Mazowiecka do roku 2030”. Dofinansowanie zostało przyznane w ramach Programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej GEPARD II – transport niskoemisyjny Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności. Celem dokumentu, na którego przygotowanie zostało przyznane dofinansowanie, jest oszacowanie możliwości przyszłych działań i inwestycji związanych z dziedziną elektromobilności i alternatywnych sposobów przemieszczania się. Dodać należy, że działania Miasta Rawa Mazowiecka wykraczają poza ścisłą definicję elektromobilności i jej zakres. W naszym mieście pod uwagę brane są także działania promujące alternatywne sposoby przemieszczania się, czyli ruch rowerowy i pieszy. Planowane jest zbudowanie spójnej sieci dróg rowerowych zapewniających m.in. dojazd do centrum miasta.

Rozważana będzie także możliwość stworzenia systemu rowerów miejskich.
Jeżeli chodzi o ruch pieszy, to w ramach jednego z zadań wchodzących w skład projektu rewitalizacyjnego pn. „Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka”, zostanie wyznaczona w centrum miasta strefa ruchu uspokojonego, która zapewni większy komfort pieszym i rowerzystom. Ograniczenie ruchu samochodów w takiej strefie będzie miało pozytywny wpływ na środowisko. Władze miasta kładą też istotny nacisk na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W ostatnim czasie trzy przejścia dla pieszych zostały wyposażone w urządzenia zasilane energią odnawialną, sygnalizujące pojawienie się pieszego w pobliżu przejścia i umożliwiające mu bezpieczne przejście na drugą stronę ulicy. Wyposażenie przejść dla pieszych było elementem projektu zrealizowanego w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”.

Ważnym elementem rozwoju elektromobilności w Rawie Mazowieckiej jest także stworzenie warunków do zbudowania systemu komunikacji miejskiej dostosowanej do potrzeb mieszkańców. Rozważana jest także możliwość utworzenia powszechnie dostępnego punktu ładowania pojazdów elektrycznych. Punkt taki byłby dostępny zarówno dla mieszkańców, jak i dla środków transportu publicznego.

Kolejnym rozważanym zagadnieniem będzie sprawdzenie możliwości wymiany co najmniej 10% pojazdów użytkowanych przez jednostki publiczne na przyjazne środowisku oraz wprowadzenie wymogu posiadania przez niektórych wykonawców, np. odbierających odpady, co najmniej 5% pojazdów przyjaznych środowisku.

Ważne uzgodnienia przed nami

Do udziału w przygotowaniu dokumentu pn. „Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Rawa Mazowiecka do roku 2030” miasto chce zachęcić różne grupy społeczne, np. mieszkańców czy przedsiębiorców. W celu realizacji tego założenia planuje się przeprowadzenie konsultacji społecznych. Konsultacje mają na celu zebranie opinii, uwag oraz propozycji mieszkańców oraz przedsiębiorców, które będą uwzględnione w dokumencie przygotowywanym w ramach projektu. Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od dnia 17 lutego do dnia 6 kwietnia 2020 r. w trzech następujących formach:
– w formie ankiety internetowej,
– punktu konsultacyjnego,
– otwartego spotkania konsultacyjnego.

Ankieta internetowa zostanie przeprowadzona w okresie od dnia 17 do dnia 27 lutego 2020 r. Link do niej będzie dostępny poprzez stronę internetową Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka. Osoby, które nie mają dostępu do komputera, będą mogły skorzystać ze sprzętu, który zostanie udostępniony mieszkańcom w Biurze ds. Rewitalizacji Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, w pokoju nr 9.

Punkt konsultacyjny zostanie zorganizowany w dniach od 23 marca do 3 kwietnia 2020 r. w Biurze ds. Rewitalizacji. W punkcie konsultacyjnym będzie można zgłaszać opinie i uwagi dotyczące zagadnień elektromobilności w Rawie Mazowieckiej.

Otwarte spotkanie konsultacyjne odbędzie się w kwietniu w Miejskim Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej. Na spotkaniu zostaną przekazane mieszkańcom wnioski z ankiety internetowej oraz punktu konsultacyjnego.

Mamy nadzieję, że zarówno przygotowanie strategii elektromobilności, jak i działania prowadzone w ramach jej wdrażania, przyczynią się nie tylko do poprawy jakości powietrza, ale również do poprawy jakości życia w naszym mieście.

*Materiał powstał przy współpracy z Urzędem Miasta Rawa Mazowiecka.

Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author