Categories Powiat

Finansowanie rozwoju sportu w Powiecie Rawskim

fot. ilustracyjne

Podczas ostatniej sesji Rada Powiatu Rawskiego przyjęła uchwałę dotyczącą warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Powiat Rawski. Zadania do realizacji będą wybierane w formie otwartych konkursów.

Wsparcie udzielane będzie w formie dotacji celowej na prowadzenie statutowej działalności sportowej, która może być przeznaczona na: realizację programów szkolenia sportowego, zakup sprzętu sportowego, pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego, sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej – jeżeli wpłynie to na poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubu sportowego, który otrzyma dotację lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez ten klub.

Na mocy przyjętej uchwały o dotacje celowe będą mogły ubiegać się kluby sportowe niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, które prowadzą działalność sportową na terenie powiatu rawskiego oraz realizujące cel publiczny z zakresu sportu.

Dotacje na prowadzenie statutowej działalności sportowej może otrzymać podmiot, jeżeli: realizuje cel publiczny, angażuje się we współpracę z powiatowymi jednostkami organizacyjnymi oraz Starostwem Powiatowym w Rawie Mazowieckiej przy realizacji zadań publicznych z zakresu sportu na rzecz mieszkańców powiatu rawskiego, promuje wizerunek powiatu rawskiego jako powiatu stwarzającego warunki dla rozwoju sportu, zapewnia udział środków własnych na realizację zadania.

Kwota dofinansowania ze strony Powiatu Rawskiego nie może przekroczyć 85% całkowitych kosztów poniesionych na realizację danego zadania.

Dotacje udzielane będą po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

x
Publikacja dostępna na Empik.com KLIKNIJ>>>

Zarząd Powiatu Rawskiego – w drodze uchwały – ogłosi otwarty konkurs wskazując: rodzaj zadania, wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie zadania, termin i miejsce składania wniosków, termin i warunki realizacji zadania, kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru wniosków, wykaz załączników, które należy dołączyć do wniosku.

Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author