Categories Powiat

75 tys. zł na Budżet Obywatelski Powiatu Rawskiego

Powiat Rawski na Budżet Obywatelski w 2021 roku przeznaczył kwotę 75 000 zł. Budżet obywatelski to forma konsultacji społecznych.

Realizacja zadań powiatu w ramach Budżetu Obywatelskiego odbywa się w ciągu jednego roku kalendarzowego. Zadania zgłaszane do Budżetu Obywatelskiego będą realizowane na obszarze powiatu rawskiego i mają służyć jego mieszkańcom.

Koszt jednego zgłoszonego zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego musi być większy niż 5 000 zł i nie może przekroczyć 10 000 zł.

Zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego mogą być realizowane na majątku powiatu lub majątku gminy. W przypadku realizacji zadania na majątku gminy należy uzyskać i załączyć do formularza zgłoszeniowego zadania zgodę dysponenta majątku na jego wykorzystanie do celów realizacji Budżetu Obywatelskiego oraz zobowiązanie dysponenta do dalszego ewentualnego utrzymania.

Propozycje zadań do Budżetu Obywatelskiego może zgłaszać każdy mieszkaniec powiatu rawskiego.

Rozpoczęcie konsultacji w sprawie Budżetu Obywatelskiego następuje przez opublikowanie ogłoszenia na stronie internetowej powiatu rawskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu oraz wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej.

Zgłoszenie zadań następuje na specjalnym formularzu zgłoszenia zadania (będzie można je pobrać ze strony internetowej www.powiatrawski.pl). Zgłoszenie winno zawierać dane wnioskodawcy oraz informacje o zgłoszonym zadaniu z jego opisem, uzasadnieniem i z wyliczonym szacunkowym kosztem realizacji.

Do formularza zgłoszenia zadania wnioskujący dołącza listę poparcia dla zadania, podpisaną przez co najmniej 30 mieszkańców powiatu rawskiego. Weryfikacja zgłoszonych zadań co do ich zgodności z prawem, wykonalności technicznej i spełnienia wymagań formalnych (…).

W ramach budżetu obywatelskiego mogą być realizowane zadania, które mieszczą się w ustawowych kompetencjach powiatu.

Głosowanie odbywa się na przygotowanych kartach do głosowania bezpośrednio w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej, pl. Wolności 1 lub drogą elektroniczną za pośrednictwem ankiety internetowej, zamieszczonej na stronie internetowej powiatu lub poprzez przesłanie skanu karty drogą elektroniczną na adres: starostwo@powiatrawski.pl.

Jeżeli dwie lub więcej propozycji zadań poddanych głosowaniu otrzyma tę samą liczbę głosów, o ich kolejności na liście zdecyduje losowanie. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji określa harmonogram konsultacji. Realizacja projektów z BO przewidziana jest do 30 listopada 2021 roku.

Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author