Categories Miasto

Ile pieniędzy Rawa przeznacza na sport? Wsparrcie z budżetu miasta klubów sportowych i środowisk kibiców

Arkadiusza Rataja – Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta pytamy, czy władze Rawy wspierają sport oraz środowiska kibicowskie. Pieniądze dla klubów sportowych i środowisk kibiców.

Robert Stępowski – KochamRawe.pl: W jaki sposób samorząd miejski wspiera rozwój sportu w Rawie?

Arkadiusz Rataj: Główną formą wsparcia rawskich klubów sportowych jest udzielanie dotacji, dla organizacji/klubów, których wychowankowie osiągają wysokie wyniki zarówno na szczeblu krajowym jak i w rywalizacji międzynarodowej.

Dotowana jest systematyczna, odbywająca się przez cały rok praca z dziećmi i młodzieżą. Dzięki wsparciu miasta kluby sportowe mogły szkolić dzieci i młodzież w następujących dyscyplinach sportowych: piłka nożna, piłka siatkowa, lekka atletyka, judo, karate, pływanie, triathlon, tenis stołowy, czy tenis ziemny.

Przyznajemy również stypendia sportowe dla uzdolnionej młodzieży zrzeszonej w rawskich klubach sportowych. W 2023 r. przyznano 26 stypendiów sportowych na łączną kwotę 31 000,00 zł (były to stypendia w wysokości od 800 zł do 3000 zł).

Liczne sukcesy osiągają nie tylko zawodnicy zrzeszeni w rawskich klubach sportowych, ale również uczniowie miejskich szkół podstawowych. W 2023 r. za rywalizację na poziomie szkolnym 70 uczniów otrzymało stypendia za wysokie wyniki sportowe na kwotę 15.400 zł (stypendia w wysokości 220 zł na 1 os.). W 2024 r. wypłacono stypendia sportowe za I semestr roku szkolnego 2023/2024 dla 34 uczniów na łączną kwotę 8160 zł (kwota stypendium została zwiększona do 240 zł).

Młodzież szkolna bierze też udział w cyklu zawodów sportowych zgodnych z kalendarzem Szkolnego Związku Sportowego, a miasto pokrywa koszty udziału rawskich szkół w tych zawodach.

Uwieńczeniem pracy naszych młodych sportowców jest też organizowana od kilku lat „Gala Mistrzów Sportu i Nauki”, na której rok rocznie honorujemy po kilkudziesięciu młodych sportowców z Rawy Mazowieckiej zdobywających laury na arenach krajowych i międzynarodowych, a także ich trenerów.

Ile pieniędzy otrzymują rawskie kluby sportowe – przede wszystkim na zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży?

W 2023 r. udzieliliśmy dotacji celowej 11. organizacjom sportowym realizującym zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na zadanie pn. „Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży objętej systemem współzawodnictwa sportowego, w tym sportowców niepełnosprawnych”. Udzieliliśmy łącznego wsparcia w wysokości 464 000,00 zł. Kwoty dotacji były uzależnione zarówno od sukcesów sportowych, liczby zawodników oraz zgłoszonych potrzeb i wynosiły od 5000 zł do 120.000,00 zł (największe dotacje otrzymały RKS Mazovia zrzeszający 185 zawodników – dotacja w wysokości 120.000 zł, MLUKS Dwójka, który ma bardzo duże sukcesy w tenisie stołowym: 100.000 zł, klub liczy 33 zawodników, MLUKS Rawa, liczący 50 lekkoatletów osiągających bardzo wysokie miejsca zarówno na szczeblu wojewódzkim jak i ogólnopolskim – 78.000 zł).

Od kilku lat klubom sportowym przystępującym do konkursu ofert przyznajemy również bezpłatny dostęp do obiektów sportowych OSiR i tak w 2023 r. przyznano klubom sportowym łącznie 2 776 godz. korzystania z obiektów, co w przeliczeniu daje kwotę 150.576 zł.

Na rok 2024 zwiększyliśmy pulę środków przekazanych klubom sportowym w ramach otwartych konkursów ofert i rozdysponowaliśmy kwotę 494.000 zł, również dla 11 klubów sportowych uprawiających ww. dyscypliny sportowe. Przydzielono również pulę 3517 godzin bezpłatnego korzystania z miejskich obiektów sportowych, co daje kwotę ok. 168.816 zł.

A ile pieniędzy i na jakie działania otrzymują środowiska kibiców – zwłaszcza związane z Widzewem Łódź? I na jakie cele te pieniądze są przeznaczane?

Miasto wspiera też działalność grup nieformalnych. Przykładem może być FC Rawa, który występował wielokrotnie z różnymi cennymi inicjatywami. Nie są to może działania stricte sportowe, a bardziej związane z promowaniem klubu Widzew Łódź, ale też naszego miasta. Widząc zaangażowanie członków FC w przedsięwzięcia takie jak wyjazdy na mecze swojej drużyny, akcje charytatywnych zbiórek żywności i paczek dla kombatantów, czy paczek dla dzieci z domu dziecka, miasto na miarę swoich możliwości wspiera finansowo i organizacyjnie niektóre z tych akcji i wydarzeń.

Przykładem może tu również być organizowany od wielu lat (z różnymi przerwami m.in. ze względu na pandemię) Turniej Młodych Widzewiaków „Rawa Cup”, w którym udział brały dzieciaki ze szkół podstawowych z całego powiatu rawskiego. Miasto włączało się w jego organizację kupując puchary, koszulki, czy też bezpłatnie udostępniając halę sportową. Koszty jakie były ponoszone na ten cel w ostatnich latach wynosiły:

• „RAWA CUP 2019” – 4 871,00 zł,

• „RAWA CUP 2020” – 3 296,00 zł,

• „RAWA CUP 2022” – 7534,00 zł.

Łącznie w l. 2019 – 2022 na organizację turniejów wydano kwotę: 15 701,00 zł (w tym koszty wynajmu hali sportowej które nie były pobierane od organizatorów: 3628,00 zł).

Ze środków budżetu miasta wspierane były również akcje realizowane w ramach Rawskiego Budżetu Obywatelskiego. Były to przede wszystkim festyny dla dzieci:

  • 2019 r.: Festyn „Widzew Łączy Pokolenia” – 33 893,00 zł.
  • 2021 r.: Festyn „Rawskie Lato z Widzewem” – 43 448,00 zł.
  • 2022 r.: Festyn „Sportowa Rawa” – 30 956,00 zł.
  • 2023 r.: „Rawski Piknik Integracyjny” – 35 001,00 zł.

Główne koszty związane z organizacją festynów to wynajem atrakcji na plac zabaw (dmuchańce, urządzenia do skakania itp.) oraz animacji dla dzieci, materiały promujące wydarzenie (banery, ulotki, plakaty), zakupy pamiątkowych gadżetów, catering dla uczestników, wynajęcie agregatu, wynajęcie toalet. Poza pokryciem ww. kosztów miasto wspierało organizację tych festynów bezpłatnie udostępniając tereny OSiR, zapewniając całą niezbędną infrastrukturę do ich bezpiecznego przeprowadzenia oraz angażując pracowników Urzędu Miasta i OSiR do pomocy w organizacji.

Poza wyżej wymienionymi wydarzeniami w 2022 r. również w ramach realizacji budżetu obywatelskiego w Miejskim Domu Kultury odbyło się spotkanie z piłkarzami Widzewa (MDK) „Widzew Bliżej”, na które zakupiono szaliki pamiątkowe za kwotę 10 000,00 zł.

W ciągu 4 lat (2019 – 2023) wsparliśmy inicjatywy związane z rawskim środowiskiem kibiców łódzkiego Widzewa kwotą 165 271,00 zł (bez kosztów wynajmu hali sportowej), a więc nieco ponad 41 300,00 zł rocznie, co naszym zdaniem stanowi dosyć dużą kwotę biorąc pod uwagę, że są to zazwyczaj akcje odbywające się raz w roku, a nie w formie zorganizowanej, systematycznej działalności, tak jak ma to miejsce w przypadku klubów sportowych.

Oczywiście miasto wspiera również działania kibiców Mazovii, która poza tym, że zrzeszając bardzo dużą liczbę dzieci i młodzieży otrzymuje największą dotację na swoją działalność, to jej kibice również angażują się w szereg akcji społecznych i inicjatyw, w tym przede wszystkim mających na celu poprawienie infrastruktury sportowej, która służy m.in. młodym zawodnikom.

Dzięki staraniom kibiców Mazovii były realizowane inwestycje z budżetu obywatelskiego:

1.Zadanie Budowa oświetlenia boiska stadionu miejskiego przy ul. Zamkowej. Zadanie wybrane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego „Światło mam lepiej gram”.

Koszt: 170.720,00 zł brutto
Termin realizacji: 15.11.2021 r.

Zamontowano oświetlenie boiska składające się z 6 stalowych masztów oraz 20 sztuk projektorów LED (opraw oświetlenia zewnętrznego).

2. Budowa studni głębinowej na terenie stadionu miejskiego w Rawie Mazowieckiej

Koszt: 65.386,23 zł brutto
Termin realizacji: 29.09.2023 r.

Na terenie stadionu miejskiego wybudowana została studnia głębinowa. Woda z odwiertu będzie wykorzystywana na terenie działki do celów nawadniania murawy boiska klubu piłkarskiego RKS Mazovia.

3. Rozwój infrastruktury na stadionie miejskim przy ul. Zamkowej. Zadanie wybrane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego

Koszt: 31.300,00 zł brutto

W ramach realizacji ww. zadania zakupiono sprzęt sportowy w postaci dwóch bramek aluminiowych przestawnych i trzech wiat (dwóch 10 osobowych i jednej 6 osobowej).

Sprzęt dostarczono 06.12.2022 r.

4. Wykonanie ogrodzenia boiska treningowego na stadionie miejskim przy ul. Zamkowej
Koszt – 136.240,90 zł brutto
Termin realizacji: 28.07.2023 r.

Wykonano ogrodzenie boiska treningowego na stadionie miejskim przy ul. Zamkowej o długości 350 mb. W ogrodzeniu znajdują się dwie bramy serwisowe dwuskrzydłowe, furtka oraz piłkochwyty.

5. System monitoringu na stadionie miejskim przy ul. Zamkowej w Rawie Mazowieckiej

Koszt – 23.999,06 zł brutto
Termin realizacji: 27.02.2023 r.

Wykonawca zamontował i uruchomił system monitoringu składający się z 2 adapterów słupowych i 2 szt. kamer. Wykonał instalację elektryczną i sygnałową CCTV.

Dla wszystkich ww. inwestycji miasto zlecało i opłacało wykonanie projektów technicznych, uzyskiwało niezbędne pozwolenia, wyłaniało wykonawców i dostawców sprzętu i urządzeń oraz nadzorowało sprawny przebieg procesu inwestycyjnego. Łączny koszt ww. inwestycji wyniósł 427.646,19 zł.

Ogłoszenia Rawa Mazowiecka
Ogłoszenia Rawa Mazowiecka
Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author