Categories Miasto

Informacja Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka dotycząca zgłaszania zamiaru wnoszenia opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności

Trwa audyt wewnętrzny w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka

Z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się w prawo własności tych gruntów.

Potwierdzeniem przekształcenia jest zaświadczenie wydawane przez Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka. Zaświadczenia te, wydane z urzędu, będą dostarczone do Państwa do końca 2019 r.,  po dniu 15 listopada br.

W miesiącu wrześniu br. wielu mieszkańców Rawy zgłosiło Burmistrzowi zamiar wniesienia opłaty jednorazowej (z góry za 20 lat) za przekształcenie. Głównie byli to właściciele lokali w blokach wielorodzinnych.

Zamiar wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie można zgłaszać w każdym czasie w okresie 20 lat, jednak jeżeli chcą Państwo dokonać zapłaty przed wydaniem zaświadczenia i uniknąć wpisu roszczenia o opłatę w księdze wieczystej, prosimy o kontakt z Wydziałem Gospodarki Terenami najpóźniej do 15 listopada br.

Na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz w Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczone zostały także wnioski o zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej wraz z wnioskiem o bonifikatę 99% (dotyczy osób wymienionych w ww. ustawie). Przedmiotowa ulga przysługuje:

– osobom, w stosunku, do których orzeczono niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym lub znacznym, oraz osobom, w stosunku, do których orzeczono niepełnosprawność przed ukończeniem 16 roku życia, lub zamieszkującym w dniu przekształcenia z tymi osobami opiekunom prawnym lub przedstawicielom ustawowym tych osób,

– członkom rodzin wielodzietnych,

– inwalidom wojennym i wojskowym,

– kombatantom oraz ofiarom represji wojennych i okresu powojennego,

– świadczeniobiorcom do ukończenia 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, lub ich opiekunom prawnym.

Osoby, które spełniają warunki określone powyżej i które chciałby zapłacić opłatę jednorazową przed wydaniem zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie, również prosimy o kontakt z Wydziałem Gospodarki Terenami, najpóźniej do 15 listopada br.

Wszystkie informacje dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów oraz wnioski do pobrania można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka w zakładce Wydziału Gospodarki Terenami (www.rawamazowiecka.pl => Menu => Urząd Miasta => Wydział Gospodarki Terenami => Gospodarka nieruchomościami – Aktualności).

Wszelkie wątpliwości można wyjaśniać w Wydziale Gospodarki Terenami Urzędu Miasta, Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 4, pokój nr 8, tel. 46-814-40-80.

*Materiał powstał przy współpracy z Urzędem Miasta Rawa Mazowiecka.

Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author