Categories Miasto

Od 1 lipca zmiana stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka zawiadamia, iż Rada Miasta Rawa Mazowiecka w dniu 28 kwietnia 2022 r. podjęła uchwałę Nr XXXVIII/331/22 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty.

W związku z powyższym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny od 1 lipca 2022 r. wynosić będzie 21,00 zł miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stawka opłaty wynosić będzie 63,00 zł miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Zgodnie z treścią art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zmiana stawki opłaty nie powoduje konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości, gdyż do właścicieli nieruchomości zostaną wysłane zawiadomienia o wysokości opłaty wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych ze złożonej deklaracji. Właściciele nieruchomości uiszczają opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

Zwracamy uwagę, że właściciele nieruchomości, którzy dokonali wpłaty należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w oparciu o wcześniej obowiązującą stawkę opłaty zobowiązani są dokonać dopłaty różnicy wynikającej z nowej stawki opłaty.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania na indywidualny numer rachunku bankowego. Do złożenia nowej deklaracji o opłatach za odpady zobowiązani są tylko właściciele nieruchomości, którzy chcą skorzystać z częściowego zwolnienia z opłaty poprzez zgłoszenie posiadania kompostownika przydomowego. Druki deklaracji uwzględniające zniżkę do pobrania na stronie internetowej https://www.rawamazowiecka.pl/2357,druki-oraz-pliki-do-pobrania

Terminy wnoszenia opłat nie ulegają zmianie. Jednocześnie przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości, że wszelkie zmiany związane z ilością osób zamieszkałych na nieruchomości, np. z przeprowadzką osób, narodzinami dzieci, zgonami itp. mające wpływ na wysokość opłaty należy zgłaszać w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana do Urzędu Miasta w Rawie Mazowieckiej, Pl. J. Piłsudskiego 4, pokój nr 15.

Zgłoszeniu zmiany ilości osób na nieruchomości podlegają również pracownicy sezonowi, a także uchodźcy z Ukrainy zamieszkujący na terenie Miasta Rawa Mazowiecka.

*Materiał powstał przy współpracy z Urzędem Miasta w Rawie Mazowieckiej

 

Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author