Categories Miasto

Burmistrz Piotr Irla: Komunikacja w Rawie Mazowieckiej

Minęło już dwa i pół roku od zakończenia rewitalizacji zabytkowego centrum naszego miasta. Rewitalizacja spowodowała rewolucję w układzie komunikacyjnym i temu zagadnieniu chciałbym poświęcić ten felieton.

Przed rewitalizacją główny ciąg komunikacyjny z północnej do południowej części miasta przebiegał prawie prostą drogą przez samo zabytkowe centrum, przecinając przez środek Pl. Piłsudskiego i podobnie Pl. Wolności. Takie rozwiązanie komunikacyjne było uciążliwe dla mieszkańców i jednocześnie niebezpieczne. Wszyscy pewnie pamiętamy jeszcze zastawione samochodami wąskie chodniki ul. Wyszyńskiego, liczne kolizje, a nawet dwa przypadki wypadków śmiertelnych na Pl. Piłsudskiego.

Przebudowa układu komunikacyjnego wymusiła przeniesienie ciężaru komunikacyjnego na inne ulice miasta, co skutkuje ich przyblokowaniem w godzinach szczytu. Drugą przyczyną takiego stanu rzeczy stał się rozwój centrum handlowego w rejon Al. Konstytucji 3 Maja oraz ul. Targowej. Nie bez znaczenia też pozostaje gwałtowny wzrost liczby zarejestrowanych samochodów w naszym mieście. Rawa Mazowiecka znajduje się w krajowej czołówce miast najbardziej zmotoryzowanych – na statystycznego rawianina przypada 0,99 pojazdu samochodowego (wg: www.polskawliczbach.pl ).

Wymienione wyżej przyczyny łącznie sprawiają, że w godzinach szczytu ulice naszego miasta stają się niewydolne. Żeby temu zaradzić należy podjąć działania zmierzające do przebudowy istniejących skrzyżowań oraz budowy nowych odcinków drogowych.

Najważniejsza w tej sytuacji jest budowa rond na skrzyżowaniu ul. Zamkowa Wola z ul. Targową oraz na skrzyżowaniu ul. Zamkowa Wola z Opoczyńską i Aleksandrówka. W tej sprawie wspólnie ze starostą prowadzimy rozmowy z Zarządem Dróg Wojewódzkich.

Projektowana jest też przebudowa ul. Reymonta z uwzględnieniem sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Reymonta, Konstytucji 3. Maja i Targowej. W planach jest także budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Faworna, Kolejowa, 1-Maja i przedłużenie ulicy Fawornej do skrzyżowania Jeżowskiej z obwodnicą DK-72. Wyzwaniem w tym roku jest również zakończenie projektowania, a w kolejnych latach budowa odcinka drogowego łączącego ul. Mszczonowską z ul. Białą, aby odciążyć ul. Mszczonowską i Rondo Królewskie od pojazdów ciężarowych obsługujących strefę przemysłową przy ul. Mszczonowskiej.

W przestrzeni publicznej coraz częściej pojawiają się różnego rodzaju obietnice rozwiązania problemów komunikacyjnych w mieście poprzez przywrócenie układu drogowego sprzed rewitalizacji. Są to obietnice nierealne i świadczą, albo o świadomym wprowadzaniu mieszkańców w błąd, albo o braku znajomości konsekwencji takich działań.

Stanowczo trzeba powiedzieć, że powrót do układu komunikacyjnego sprzed rewitalizacji jest niemożliwy zarówno z powodu ekonomicznego jak i technicznego.

W pierwszym przypadku jakiekolwiek działania wiązałby się z wielomilionowymi wydatkami bezpośrednio z budżetu miasta oraz zwrotem dofinansowania z Unii Europejskiej.

Drugi aspekt obejmuje uwarunkowania techniczne, gdyż planując przebudowę dróg należy dostosować je do parametrów wynikających z rozporządzenia w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych. Z tego przepisu wynika jasno, jakiej szerokości powinny być drogi, chodniki, wysokość krawężników, liczba miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych itp. Biorąc pod uwagę wspomniany przepis i uwarunkowania urbanistyczne nie ma możliwości przywrócenia niektórych odcinków do poprzedniej szerokości, a tym samym wprowadzenia ruchu dwukierunkowego.

Podsumowując, rewitalizacja w tym kształcie to jest krok nieodwracalny zapoczątkowany już w 2012 r. i konsekwentnie wdrażany przez trzy kadencje rady miasta i trzech burmistrzów. Prace koncepcyjne i projektowe na każdym etapie podlegały licznym konsultacjom społecznym, a w końcowej fazie zatwierdzone przez radę miasta jeszcze w poprzedniej kadencji.

Można zadać sobie pytanie, czy warto było robić rewitalizację? Moim zdaniem absolutnie tak. Rawa Mazowiecka zdecydowanie wypiękniała. Przywrócono i wyeksponowano historyczne wartości przestrzeni i obiektów, stworzono miejsca bezpieczne dla pieszych i rowerzystów, dostępne też dla osób z niepełnosprawnościami. Śródmiejski układ przestrzenny, który powstał w wyniku rewitalizacji, nawiązuje do historycznych założeń urbanistycznych, a te, ze względu na swój średniowieczny rodowód, należą do najcenniejszych w naszym województwie. Uspokojenie ruchu kołowego w tej części Rawy chroni przed degradacją zabytkową część miasta. Otwarte, wygodne i zielone przestrzenie zachęcają do spacerów, spotkań, zabaw, klimatycznych imprez na świeżym powietrzu.

Dużo uwagi poświęciliśmy oświetleniu w zrewitalizowanej strefie śródmiejskiej. Starannie wykonano zarówno  praktyczne doświetlenie przejść dla pieszych i ulic, jak też upiększające  podświetlenia architektury i pomników przyrody.

Kolejnym krokiem jest konsekwentna budowa nowych i modernizacja istniejących odcinków dróg, przebudowa skrzyżowań oraz tworzenie nowych miejsc parkingowych, po to aby usprawnić ruch na newralgicznych odcinkach ulic naszego miasta.

Piotr Irla

Burmistrz Rawy Mazowieckiej

*Materiał powstał przy współpracy z Urzędem Miasta Rawa Mazowiecka

Ogłoszenia Rawa Mazowiecka
Ogłoszenia Rawa Mazowiecka
Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author