Categories Miasto

Burmistrz Piotr Irla: Rawskie odpady komunalne

Działania rządu i słaba segregacja śmieci przez mieszkańców zmuszają samorządy do podnoszenia opłat za odbiór odpadów komunalnych. Problem ten od pewnego czasu stał się tematem ogólnopolskim, a wzrost cen za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zdominował wszystkie gminy w Polsce.

W Rawie, w porównaniu z innymi samorządami, opłaty za śmieci są wyjątkowo niskie, niestety i my jesteśmy zmuszeni do urealnienia obowiązujących stawek.

Na wysokość opłat za śmieci składają się podwyżki wprowadzone w innych sferach gospodarki, np.:

• wzrost opłaty za korzystanie ze środowiska (opłata ustalana bezpośrednio przez Ministra Środowiska, którą odprowadzają zarządcy instalacji przetwarzania odpadów, w ciągu ostatnich dwóch lat wzrosła ze 170 zł/Mg w 2018 r. do 270 zł/Mg w 2020 r.);

• wzrost energii elektrycznej;

• wzrost cen paliwa;

• wzrost kosztów pracy (wyższa płaca minimalna);

• nowe wymagania i obowiązki stawiane zarządcom instalacji przetwarzających (konieczność zaktualizowania posiadanych pozwoleń z zakresu gospodarki odpadami, ustanowienia zabezpieczenia roszczeń, opracowania operatu przeciwpożarowego, wdrożenia monitoringu wizyjnego).

Podobne argumenty przedstawiają firmy odbierające i transportujące odpady, tłumacząc corocznie wyższą kwotę składaną w ofercie przetargowej.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie mogą być wykorzystane na cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Środki te gmina gromadzi na wyodrębnionym rachunku bankowym. System musi się bilansować, a gmina nie może ze swoich środków dokładać do funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, ani też czerpać zysków.

Kolejnym czynnikiem mającym wpływ na cenę odbioru odpadów to osiągnięcie wymaganego poziomu recyklingu. Mówiąc prosto, w 2021 roku zobowiązani jesteśmy do tego, aby 50% wyprodukowanych śmieci oddać do ponownego przetworzenia. Jeżeli produkujecie Państwo 4 kg śmieci, to przynajmniej 2 kg muszą być posegregowane. W Rawie średnio każdy mieszkaniec wytwarza ok. 30 kg śmieci miesięcznie, z tego co najmniej 15 kg powinno nadawać się do recyklingu.
Za nieosiągnięcie wyznaczonych poziomów grożą gminom kary, a niestety rawianie wciąż niedostatecznie lub nieumiejętnie segregują swoje odpady. Nagminnym błędem jest zanieczyszczanie odpadów podlegających przetworzeniu poprzez umieszczenie ich razem z odpadami zmieszanymi.

Przypominam: od 1 stycznia 2021 roku w Rawie Mazowieckiej, jak i w całej Polsce, nie ma możliwości wyboru, czy odpady się segreguje, czy nie. Segregacja odpadów jest obowiązkowa. To efekt znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w ramach której selektywne zbieranie odpadów komunalnych to już nie wybór, a obowiązek. Nie wszyscy się jednak z niego wywiązują. W przypadku stwierdzonego braku segregacji burmistrz, jest zobowiązany naliczyć podwyższoną opłatę za miesiące, w których stwierdzono uchybienia. Muszą ją zapłacić wszyscy mieszkańcy nieruchomości, w której stwierdzono brak lub niepoprawną segregację. O ile nie ma większego problemu w przypadku właścicieli domów jednorodzinnych, to sprawa staje się bardziej skomplikowana w stosunku mieszkańców budynków wielorodzinnych. W tym drugim przypadku, w świetle obowiązującego prawa stosuje się zasadę odpowiedzialności zbiorowej i to nawet jeśli znajdzie się osobę, która nie segreguje śmieci i można jej to udowodnić. Decyzja nakładająca podwyższoną opłatę będzie wydawana odpowiednio na wspólnotę lub spółdzielnię mieszkaniową.

Segregowania śmieci trzeba uczyć od najmłodszych pokoleń, dlatego w rawskich przedszkolach i szkołach przekazywana jest i będzie niezbędna wiedza w tym zakresie. Prawidłowa segregacja śmieci sprawia rawianom jeszcze wiele problemów. Dziś wielu z nas nie rozumie jej konieczności lub lekceważy istotę sprawy.

Gdzie wyrzucić butelkę po oleju? A opakowanie po jogurcie? Odpowiedzi na te pytania mogą was zaskoczyć. Jeśli nie wiemy, gdzie umieścić dane opakowanie, możemy skorzystać z wyszukiwarki SegregujNa5, uruchomionej przez warszawski ratusz pod internetowym adresem https://segregujna5.um.warszawa.pl/ lub w artykule pod tym linkiem>>>

Dlaczego warto segregować odpady? Bo dzięki temu powstanie mniej składowisk, a te które już są, będą mogły być dłużej wykorzystywane; zmniejszysz zużycie cennych surowców; oszczędzisz energię; zadbasz o środowisko naturalne – ochronisz glebę, wody gruntowe, ograniczysz emisję trujących gazów oraz ilość ścieków; zmniejszysz ilość trudno rozkładających się odpadów na składowiskach; nadasz kolejne życie swoim odpadom – np. z butelek PET powstanie polar, namiot albo buty; no i mniej zapłacisz za odbiór śmieci.

Piotr Irla
Burmistrz Rawy Mazowieckiej

*Materiał powstał przy współpracy z Urzędem Miasta Rawa Mazowiecka

Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author