Categories Miasto

Dotacja z nowego programu „Moja woda”

Susza to poważny problem, z którym przyjdzie nam się zmierzyć. Już najwyższy czas, by podjąć odpowiedzialne decyzje zmierzające do ograniczenia skutków suszy. Zarówno Miasto Rawa Mazowiecka jak i inne instytucje przygotowują działania w tym zakresie.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi uruchomił program Deszczówka – gromadzenie wód opadowych, w ramach którego jednostki samorządu terytorialnego mają możliwość ubiegania się o dofinansowanie na realizację zadań wskazanych w programie. W tym celu w dniu 14 maja 2020 r. została podjęta uchwała Rady Miasta Rawa Mazowiecka w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na zadania służące ochronie zasobów wodnych. Obecnie nabór wniosków został zawieszony, po jego wznowieniu Miasto złoży wniosek o uzyskanie środków.

Jednocześnie, do czasu wznowienia powyższego naboru, mieszkańcy będą mogli składać wnioski indywidualnie w ramach innego programu jakim jest Program „Moja Woda”. Ministerstwo Klimatu oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej opracowali zasady, w ramach których będzie można otrzymać do 5 tys. zł dotacji na przydomowe instalacje zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe. Właścicielowi domu jednorodzinnego, który zdecyduje się na wykonanie przydomowej mikroinstalacji wodnej, przysługuje dotacja do 80% kosztów, ale nie więcej niż 5 tys. zł, przy czym uwzględniane będą tylko koszty poniesione po 1 czerwca 2020 r.

Wsparcie przewidziano na zakup, montaż i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, czyli:

– przewodów odprowadzających wody opadowe (zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, oczka wodnego, instalacji rozsączającej),

– zbiornika retencyjnego podziemnego lub nadziemnego,

– oczka wodnego,

– instalacji rozsączającej oraz elementów do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.

Realizacja działań objętych dofinansowaniem będzie stwarzała warunki, w których wody opadowe i roztopowe nie będą odprowadzane do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, rowów odwadniających odprowadzających wodę poza teren nieruchomości na sąsiadujące ulice czy place. Program „Moja Woda” realizowany będzie w latach 2020-2024, przy czym podpisywanie umów o dotacje zaplanowano do 30 czerwca 2024 r., a wydatkowanie środków do końca 2024 r. Wnioski będzie można składać od początku lipca 2020 r. do Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w przypadku Rawy Mazowieckiej jest to WFOŚiGW w Łodzi.

Program „Moja Woda” powstał z inicjatywy Ministerstwa Klimatu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które zainwestują 100 mln zł w łagodzenie skutków suszy w Polsce. Pozwoli on sfinansować 20 tys. instalacji przydomowej retencji. Szacuje się, że przydomowe inwestycje zatrzymają 1 mln m³ wody rocznie w miejscu jej opadu na prywatnych działkach. Ten milion metrów sześciennych wody nie trafi do kanalizacji, a jednocześnie zmniejszy ryzyko podtopień w wyniku deszczy nawalnych.

Zachęcamy Państwa do składania wniosków. Informacje na temat programu będzie można znaleźć na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi www.wfosigw.lodz.pl. Podjęte działania przyczynią się do lepszego wykorzystania bardzo cennej wody.

 

 

 

*Materiał powstał przy współpracy z Urzędem Miasta Rawa Mazowiecka.

Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author