Categories Miasto

Miasto wspiera inicjatywy społeczne i organizacje pozarządowe

W 2023 r. został uchwalony program współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023, którego celem było wzmocnienie współpracy miasta z sektorem pozarządowym poprzez wsparcie finansowe i poza finansowe projektów, które przyczyniły się do rozwoju społeczności lokalnej.

Program skoncentrował się na kilku obszarach: efektywnym realizowaniu zadań publicznych, zwiększaniu aktywności społecznej mieszkańców, rozwoju zasobów ludzkich i organizacyjnych, prowadzeniu dialogu społecznego oraz stymulowaniu organizacji do pozyskiwania środków zewnętrznych.

W ramach tej inicjatywy Rawa Mazowiecka przyznała dotacje na realizację projektów z różnych dziedzin, angażując organizacje pozarządowe w działania na rzecz dobra wspólnego.

Pomoc prorodzinna

Stowarzyszenie Przymierze Rodzin z Warszawy prowadzi świetlicę środowiskową dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji życiowej. Ich program “Razem możemy więcej” zapewnia opiekę nad 78 dziećmi z Rawy Mazowieckiej, oferując codzienną pomoc w odrabianiu pracy domowej, zajęciach kreatywnych i zachęcających do samodzielnej pracy oraz codzienne posiłki. Kwota dotacji z budżetu miasta wyniosła
120 tys. zł.

Rawa Mazowiecka wspiera rodziny w kryzysie

Miasto aktywnie angażuje się w budowanie bezpiecznego i zdrowego środowiska dla wszystkich mieszkańców, podejmując działania na rzecz zwalczania alkoholizmu i przemocy domowej. Poprzez Miejski Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, miasto w 2023 r. zapewniło wsparcie finansowe na profilaktykę dla młodzieży, pomoc ofiarom przemocy oraz dla rodzin borykających się z narkomanią. Świetlica Środowiskowa w Rawie Mazowieckiej, dzięki 235 tys. zł, prowadziła zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i socjoterapeutyczne dla młodzieży. Szpital Św. Ducha oferował konsultacje dla osób doświadczających przemocy, otrzymał na ten cel 28 tys. zł. Organizacje pozarządowe, takie jak Stowarzyszenie Nowe Życie, zyskały 22 tys. zł na wsparcie osób z problemami narkotykowymi, a Rawskie Stowarzyszenie Abstynenckie SZANSA otrzymało 80 tys. zł na pomoc w walce z alkoholizmem, pomagając 110 osobom.

Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży

Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego Hufiec Rawski organizuje zajęcia terenowe dla 40 uczestników, promując budowanie relacji i rozwijanie pasji. Stowarzyszenie Topory natomiast stymuluje rozwój intelektualny poprzez organizację różnorodnych zajęć edukacyjnych, w których uczestniczy około 400 osób. Kwoty dotacji z budżetu miasta wyniosły odpowiednio 10 tys. zł i 14 tys. zł.

Pomoc społeczna

Rawskie Stowarzyszenie Abstynenckie „Szansa” zapewnia 14 miejsc noclegowych dla osób bezdomnych. Kwota dotacji z budżetu miasta wyniosła 35 tys. zł.

Poprawa zdrowia osób niepełnosprawnych

Fundacja „Obudźmy Nadzieję” i Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro Dzieci” oferują rehabilitację oraz działania usprawniające dla osób niepełnosprawnych. Kwoty dotacji wyniosły odpowiednio 50 tys. zł i 28 tys. zł.

Integracja osób w wieku emerytalnym

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów oraz Stowarzyszenie Rawski Uniwersytet Trzeciego Wieku organizują warsztaty, wykłady, wycieczki i zajęcia aktywizujące ruchowo dla seniorów. Kwoty dotacji wyniosły odpowiednio 8 tys. zł i 7 tys. zł.

Opieka nad chorymi

Stowarzyszenie Hospicjum w ramach projektu pt.: „Pomagamy” zapewnia kompleksową opiekę nad pacjentami w terminalnej fazie choroby. Dotacja w wysokości 10 tys. zł pomogła w zakupie niezbędnego sprzętu medycznego i leków.

Działania na rzecz osób z cukrzycą i nowotworami

Rawskie Stowarzyszenie Amazonek i Polskie Stowarzyszenie Diabetyków organizują spotkania, wyjazdy integracyjne i działania edukacyjne dla osób z cukrzycą i nowotworami. Kwoty dotacji wyniosły odpowiednio 18 tys. zł i 4 tys. zł.

Ratownictwo i ochrona ludności

Ochotnicza Straż Pożarna przeszkoliła strażaków i pracowników instytucji w udzielaniu pierwszej pomocy oraz obsłudze defibrylatorów. Kwota dotacji wyniosła 7 tys. zł.

Promocja kultury i dziedzictwa narodowego

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Rawskiej, Ochotnicza Straż Pożarna i Stowarzyszenie Rawa i Przyjaciele organizują różnorodne wydarzenia kulturalne. Kwoty dotacji wyniosły odpowiednio ponad 7 tys. zł, 24 tys. zł i 18 tys. zł.

Własna inicjatywa kulturalna

Stowarzyszenie Oświatowo-Edukacyjno-Wychowawcze „Sowa” opracowało materiał pt. “Rawskie pieśni nabożne”, wspierając zachowanie dziedzictwa kulturowego ziemi rawskiej. Kwota dotacji wyniosła ponad 3,5 tys. zł.

Współpraca klubów sportowych i organizacji pozarządowych z samorządem miasta Rawa Mazowiecka układa się bardzo owocnie. Dzięki temu partnerstwu realizowane są oddolne potrzeby mieszkańców, co pozwala na rozwijanie ich pomysłów, pasji i inicjatyw. Mieszkańcy mogą liczyć na wsparcie miasta i aktywnie uczestniczyć w różnorodnych projektach społecznych, sportowych i kulturalnych, co przekłada się na bogatsze życie rawian i większe zaangażowanie w sprawy miasta.

*Materiał powstał przy współpracy z Urzędem Miasta Rawa Mazwiecka

Ogłoszenia Rawa Mazowiecka
Ogłoszenia Rawa Mazowiecka
Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author