Categories Miasto

Rozpoczęły się roboty budowlane na Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Żydomicach

Po przekazaniu placu budowy w sierpniu 2020 r., Wykonawca wyłoniony w ramach przetargu tj. firma EKO-MTK Sp. z o.o. z siedzibą w Nadarzynie rozpoczął w formule „zaprojektuj i wybuduj” prace projektowe i modernizacyjne w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Żydomicach.

Całość zadania jest realizowana przez Rawskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o.o. w ramach Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka Faza – II”. Inwestycja o wartości 6 844 950,00 zł brutto została dofinansowana z Funduszu Spójności w kwocie 3 910 003,43 zł. Pozostałe finansowanie to środki własne Spółki „RAWiK” w tym pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 1 822 703,00 zł.

Zakres robót obejmuje m.in. poprawę hydrauliki kanałów dopływowych w hali krat, zwiększenie sprawności działania instalacji wody technologicznej, usprawnienie instalacji zgarniania ciał flotujących na osadnikach, rozbudowę układu transportu pulpy piaskowej oraz płukania piasku, przebudowę i rozbudowę układu odbioru odpadów tłuszczowych, rozbudowę instalacji dezodoryzacji obiektów, montaż mieszadeł w komorze denitryfikacji, montaż instalacji zgarniania kożucha w kanale przed osadnikami wtórnymi.

Inwestycja przyczyni się do usprawnienia obsługi poszczególnych obiektów m.in. poprzez wyposażenie zastawek w napędy elektryczne, montaż wyciągów do nowych mieszadeł i pomp, wykonanie instalacji chroniącej obiekty części osadowej przed osadzaniem się struwitu i zawiesin, wykonanie instalacji usprawniających pracę WKF, przebudowę układu mieszania, transportu i higienizacji wapnem osadu odwodnionego.

Wykonanie wskazanych robót jest związane z rozbudową układu zasilania, monitoringu i sterowania oczyszczalni i jej obiektów oraz montażem aparatury kontrolno – pomiarowej. Planowane doposażenie usprawni procesy technologiczne oraz polepszy pracę całej oczyszczalni ścieków.

Przedsięwzięcie ma celu podniesienie efektywności zagospodarowania osadów ściekowych oraz podniesienie wydajności procesu oczyszczania (mechanicznego
i biologicznego). W wyniku wdrożenia urządzeń pomiarowych i oczyszczających, zwiększy się kontrola nad procesem oczyszczania.

Realizacja Projektu w Fazie II ma na celu odprowadzanie i oczyszczanie ścieków miejskich w sposób kontrolowany i zorganizowany, ograniczając tym samym ilość zanieczyszczeń przedostających się do wód i gleby.

Zakończenie prac modernizacyjnych w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Żydomicach planowane jest w połowie roku 2021.

*Materiał powstał przy współpracy z Urzędem Miasta Rawa Mazowiecka.

Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author