ubezpieczenia Rawa Mazowiecka Dorota Bakalarska
Categories Miasto

Budżet obywatelski Rawy na rok 2023

Ruszył Budżet Obywatelski Rawy Mazowieckiej na rok 2023. Już od 30 września będzie można zgłaszać swoje projekty. 

Po raz ósmy mieszkańcy Rawy Mazowieckiej mogą wziąć udział w realizacji Budżetu Obywatelskiego. To narzędzie nie tylko sprawdza pomysłowość rawian, ale przede wszystkim zachęca do współdecydowania o wydawaniu wspólnych środków z „portfela” miasta.

Do budżetu obywatelskiego zgłoszony może być każdy pomysł, mający wpływ na rozwój miasta i zaspokojenie potrzeb jego mieszkańców. W ramach budżetu obywatelskiego winny być realizowane projekty mieszczące się w katalogu zadań własnych Miasta Rawa Mazowiecka. Zadania zgłaszane do budżetu obywatelskiego muszą być zlokalizowane na terenie należącym do Miasta Rawa Mazowiecka (dotyczy zadań inwestycyjnych) i winny być wykonane w jednym roku budżetowym.

Nabór wniosków do Budżetu Obywatelskiego potrwa do 14 października. W tej edycji, podobnie jak w latach ubiegłych, do rozdysponowania jest 200 tysięcy złotych i to właśnie sami rawianie zdecydują na co wydana zostanie ta kwota.

Cała pula środków zostanie podzielona z uwagi na miejsce realizacji:
– na obszarze rewitalizacji – 25 %,
– pozostałe zadania – 75 %.

Na każdym z tych terenów pieniądze przeznaczone zostaną na:
– zadania inwestycyjne czyli budowy, modernizacje lub remonty elementów infrastruktury miejskiej, czy też zakupy, wyposażenie – 70%;
– zadania pozostałe czyli wydarzenia o charakterze rozrywkowym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym, odbywające się na terenie miasta – 30%.

Warto pamiętać, że jedna organizacja społeczna może być beneficjentem jednego projektu w danej edycji budżetu obywatelskiego. Natomiast każdy pełnoletni mieszkaniec Rawy może złożyć dowolną liczbę projektów.

Wnioski składane mogą być:
– w formie elektronicznej na skrzynkę podawczą /kb5177yoql/skrytka, podpisane bezpiecznym podpisem cyfrowym nadawcy weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub  podpisane profilem zaufanym ePUAP, z zastrzeżeniem obowiązku dołączenia skanu listy z podpisami poparcia zadania;
– w formie papierowej, złożone w biurze podawczym Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka  lub przesłane pocztą na adres: Urząd Miasta Rawa Mazowiecka, Pl. Piłsudskiego 5,  96-200 Rawa Mazowiecka, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Budżet Obywatelski”, z zastrzeżeniem obowiązku dołączenia oryginalnych list poparcia zadania.

Po weryfikacji wniosków pod względem merytorycznym i formalno-prawnym (17-19 października), nastąpi ogłoszenie wyników analizy (27-28 października). Później przyjdzie czas na odwołania w sprawie projektów odrzuconych (7-10 października) i akceptację listy projektów przeznaczonych do realizacji w ramach BO (14-17 listopada).

Końcowym etapem będzie głosowanie (21 listopada – 6 grudnia), a to już tradycyjnie odbędzie się w formie elektronicznej oraz papierowej do urny wystawionej w Urzędzie Miasta. Ogłoszenie ostatecznych wyników nastąpi między 7 a 16 grudnia, aby zadania, które uzyskają największą liczbę głosów można było wpisać do budżetu miasta i zrealizować w przyszłym roku.

Regulamin Budżetu Obywatelskiego 2023 oraz inne szczegółowe informacje znajdują się na stronie Urzędu Miasta rawamazowiecka.pl w zakładce Budżet Obywatelski.

*Materiał powstał przy współpracy z Urzędem Miasta Rawa Mazowiecka

Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author