Ogłoszenia Rawa gazeta Głos Rawy kocham Rawę
Categories Powiat

„CUŚ DOBREGO” w Powiecie Rawskim za ponad 13 mln zł!

21 stycznia 2020 Wojewódzki Urzęd Pracy w Łodzi opublikował listę projektów przewidzianych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/19 w ramach Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne finansowanego ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Złożony przez powiat rawski wniosek zakwalifikował się do dofinansowania projektu „CUŚ DOBREGO” na kwotę 11 milionów 90 tysięcy 726,52 zł, przy całkowitym koszcie projektu wynoszącym 13 milionów 47 tysięcy 757,69 zł.

Projekt realizowany będzie w okresie 36 miesięcy tj. od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r. Liderem projektu jest powiat rawski / POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w Rawie Mazowieckiej oraz partnerzy SPZOZ Szpital Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej, FUNDACJA OBUDŹMY NADZIEJĘ, Miasto Rawa Mazowiecka/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej, Gmina Rawa Mazowiecka / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej, Gmina Biała Rawska/ Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Białej Rawskiej, Gmina Regnów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Regnowie.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych poprzez utworzenie i prowadzenie na terenie powiatu rawskiego 105 miejsc świadczenia usług społecznych dla 223 osób w formie:

• usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gminy Regnów, mieszkańców Gminy Biała Rawska, mieszkańców Miasta Rawa Mazowiecka,

• specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Biała Rawska,

• pracy asystenta rodziny dla mieszkańców Gminy Biała Rawska,

• poszerzenia oferty dla 30 istniejących miejsc Klubu Seniora w Starej Rossosze i utworzenia 5 nowych miejsc, jak również przeprowadzenia adaptacji budynku w miejscowości Przewodowice i przystosowaniu do prowadzenia Domu Dziennego Pobytu. Seniorzy w Klubie Seniora w Starej Rossosze będą korzystać z różnych form wsparcia: animacji zajęć, zajęć aktywizujących ruchowo, zajęć z psychologiem, doradztwa prawnego, arteterapii , wykładów profilaktycznych z edukacji zdrowotnej, oraz wyjazdów kulturalnych do kina/teatru. Uczestnikom, w przypadku trudności z powodu komunikacyjnych, zostanie zapewniony transport.

• rozszerzenia oferty dla 15 istniejących miejsc w Domu Dziennego Pobytu w Rawie Mazowieckiej oraz utworzenia 10 miejsc w Domu Dziennego Pobytu w miejscowości Przewodowice dla mieszkańców powiatu rawskiego – Fundacja Obudźmy Nadzieję. Domy w Rawie Mazowieckiej i Przewodowicach będą świadczyły wsparcie dla uczestników: opiekę opiekunek i animatora, naukę języka obcego, naukę kompetencji cyfrowych, logopeda, doradztwo prawne, terapia, psychoterapia, rehabilitacja. Organizowane będą wyjazdy kulturalne do kina/teatru. Każdy z uczestników będzie miał zapewniony posiłek (śniadanie, obiad, podwieczorek). Uczestnikom, w przypadku trudności z powodu komunikacyjnych, zostanie zapewniony transport.

• Prowadzenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla 100 mieszkańców powiatu rawskiego, w ramach której będzie nieodpłatnie wypożyczany sprzęt rehabilitacyjny.

• wsparcia 33 osób oraz 34 dzieci z rodzin zastępczych (niezawodowych i spokrewnionych) z powiatu rawskiego przez 3 koordynatorów pieczy zastępczej. Wsparcie udzielane będzie zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej . W każdym roku organizowane będą szkolenia dla rodzin zastępczych. Szkolenia będą prowadzone przez psychologów – temat będzie obejmował kompetencje wychowawcze, umiejętności radzenia sobie w sytuacji trudnej dziecka, dorastanie dziecka, wpływ środowiska na rozwój dziecka). W ramach wspierania dzieci z rodzin zastępczych, w każdym roku dla 34 dzieci zostaną zorganizowane korepetycje z matematyki oraz języka obcego. W celu zwiększenia kompetencji społecznych dzieci, organizowane będą zajęcia. W każdym roku, latem, będą organizowane kilkudniowe wyjazdy terapeutyczne.

• prowadzenie miejsc usług zdrowotnych dla 220 mieszkańców powiatu rawskiego w formie 6 miejsc opieki długoterminowej oraz organizacja teleopieki. Dla potrzeb realizacji zadania zostanie zatrudnionych 6 pielęgniarek, posiadających doświadczenie i kwalifikacje do świadczenia usług. Ponadto, przeprowadzone konsultacje lekarskie, niezbędne dla oceny stanu zdrowia osób kwalifikujących się do udziału w projekcie. Po przeprowadzeniu zamówienia publicznego na dostawę niezbędnego sprzętu system teleopieki zostanie uruchomiony od kwietnia 2020 r. Obsługa systemu teleopieki wymaga 24 h monitorowania stanu zdrowia uczestników projektu. Osoby te muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie zawodowe, aby w warunkach presji podejmowane decyzje związane z niesieniem pomocy dla uczestników projektu były trafne.

*Materiał powstał we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Rawie Mazowieckiej.

Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author